Programové prohlášení Republikové soudcovské rady SU ČR

Motto:
„…Nestačí jen být, je třeba existovat…“.
Martin Heidegger
 
Republiková soudcovská rada Soudcovské unie ČR se pro volební období  2011 – 2014 za účelem naplnění principu aktivního bytí a prosazování zájmů justice jednomyslně ztotožňuje s programovým prohlášením vytýčeným
v předchozím období:

 
  1. Pokračovat v aktivitách směřujících k vytvoření samosprávného orgánu zastřešujícího soudnictví. Pouze prostřednictvím samosprávy soudnictví mající reálné personální i rozpočtové pravomoci lze totiž v co největší míře zajistit ústavně garantovanou nezávislost soudní moci.
 
  1. Za současného stavu správy soudnictví vykonávané exekutivou prosazovat takovou zákonnou úpravu, která by neohrožovala právo občanů na nezávislý soud. Výkonná moc má podle stávající podoby zákona o soudech a soudcích mimo jiné rozhodující vliv na obsazování postů funkcionářů soudů, a to bez existence jakýchkoliv zákonných pravidel a omezení pro jejich výběr či opětovné jmenování. Tento vliv může v řízeních, kde vystupuje stát, založit reálnou možnost nerovnosti mezi jeho účastníky. A tuto situaci je třeba změnit.
 
  1. Hledat cesty k zajištění ústavního práva občanů na projednání věci bez zbytečných průtahů, a to stejně na celém území ČR. I v současnosti totiž existují velké rozdíly v podmínkách pro výkon soudnictví mezi jednotlivými soudními kraji. SU ČR bude usilovat o nalezení reálného řešení pro to, aby všichni soudci mohli vykonávat svou funkci za srovnatelných podmínek. Stejně tak, aby byl pro všechny občany zajištěn rovný přístup k soudům bez ohledu na to, ve kterém regionu soudní řízení probíhá.
 
  1. Podílet se na revizi metod a forem soudcovské práce. Je naprosto nezbytné pokračovat ve vytváření podmínek pro co největší zefektivnění práce soudců, a to mimo jiné cestou podpory minitýmů a vytvořením systému vzdělávání jeho členů.
 
  1. Podporovat proces „odbřemeňování“ soudů a aktivně jej prosazovat. Soudy  se i nadále zabývají agendami, které by měly a mohly být řešeny jinými subjekty.  A dokonce se ze strany moci zákonodárné a výkonné objevují snahy přenést na soudy rozhodování i v dalších věcech, které soudům koncepčně nepřísluší a ve výsledku jen neefektivně zvýší jejich zatíženost. SU ČR se hodlá nadále zasazovat o nastolení zcela opačného trendu.
 
  1. Komunikovat s příslušníky ostatních právnických povolání a jejich profesními organizacemi. SU ČR bude také nadále prosazovat myšlenku vytvoření Stálé konference českého práva.
 
  1. Zahájit diskusi o možnosti vnitřní reorganizace SU ČR k zefektivnění  a zatraktivnění její činnosti.
 
  1. Nadále, a co nejdůrazněji, se zasazovat o dodržování etického kodexu. Otázky, jaké chování soudce lze ještě považovat za etické, a jaké již nikoliv, jsou vysoce aktuální a stále naléhavější. SU ČR proto bude vyvíjet aktivitu k tomu, aby byla prostřednictvím Soudu Unie vytvořena kazuistika k těmto otázkám.
 
  1. Prosazovat vytvoření podmínek pro důstojný odchod starších soudců z činné služby a pro následné využití jejich zkušeností. Takovéto podmínky by jednak zjednodušily generační obměnu v justici, jednak by možnost návratu soudce ve výslužbě do činné služby řešila problémy obsazenosti soudů vzniklé např. v důsledku rodičovských dovolených soudkyň a soudců.
 
  1. Podporovat vzdělávání soudců a zvyšování právního vědomí veřejnosti.   SU ČR hodlá pokračovat ve vzdělávacích aktivitách zaměřených na soudce a laickou i odbornou veřejnost, včetně práce se studenty středních a vysokých škol, a tím posilovat právní kulturu v ČR.
 
 
V Praze dne 22.3.2012

 


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011