Profily soudců

Mgr. Daniela Zemanová, nar. 1971 
prezidentka


Obor právo vystudovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od r. 1998 působila jako justiční čekatelka u Okresního soudu v Liberci, v roce 2001 se stala soudkyní. Specializovala se na správní právo. V období let 2001 až 2006 působila na Krajském soudu v Ústí nad Labem, pobočce v Liberci. V roce 2005 absolvovala stáž na Nejvyšším správním soudu. V r. 2006 se stala soudkyní Nejvyššího správního soudu, kde je zařazena do finančně správního kolegia.
V Republikové radě působila  dvě funkční období. Na 21. Shromáždění zástupců SU ČR se stala I. viceprezidentkou stavovské organizace českých soudců. Na 24. výročním zasedání stavovské organizace českých soudců, ktreré se uskutečnilo ve dnech 17. a 18. října 2014, byla zvolena prezidentkou Soudcovské unie ČR.
JUDr. Tomáš Novosad, nar. 1977
1. viceprezident


Po studiu na jihlavském gymnáziu absolvoval v letech 1995 - 2000 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2000 se stal justičním čekatelem u Obvodního soudu pro Prahu 4. V roce 2003 složil justiční zkoušku. Na počátku r. 2004 složil státní rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (téma rigorózní práce: bezdůvodné obohacení v českém soukromém právu) a dne 18. 5. 2004 byl jmenován soudcem Obvodního soudu pro Prahu 4. Zde později vykonával také funkci předsedy soudcovské rady.
Od r. 2004 je rovněž členem Soudcovské unie ČR. Od r. 2009 doposud působí na Městském soudě v Praze. V průběhu soudcovské kariéry rozhodoval ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce, ve věcech soudnictví nad mládeží, ve věcech civilních a ve věcech civilních s cizím prvkem. Od r. 2009 se specializuje na spory o ochranu osobnosti a na autorskoprávní spory.
Na 21. Shromáždění zástupců SU ČR konaném ve Velkých Karlovicích byl na tříleté funkční období zvolen viceprezidentem Soudcovské unie ČR.  Na 24. výročním zasedání stavovské organizace českých soudců, ktreré se uskutečnilo ve dnech 17. a 18. října 2014 v Dolní Moravě, byl zvolen 1. viceprezidentem Soudcovské unie ČR.    


    

Mgr. Roman Lada, nar. 1966
viceprezident

 

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze ukončil v roce 1991. V témže roce se stal justičním čekatelem v obvodu Krajského soudu v Praze a přípravnou službu vykonával od 1.7.1991 u Okresního soudu v Kladně. V roce 1993 složil justiční zkoušku a dne 22.2.1994 byl jmenován prezidentem republiky soudcem Okresního soudu v Kladně. Po celou dobu je zaměřen na trestní právo a specializuje se na trestnou činnost v dopravě. Pravidelně se i účastní vzdělávacích akcí pořádaných Justiční akademií. Dne 11.6.2007 byl pověřen výkonem správy Okresního soudu v Kladně a po úspěšném absolvování výběrového řízení byl dne 1.3.2008 jmenován do funkce předsedy tohoto soudu. Od 1.9.2015 působí u Krajského soudu v Praze. Je zařazen do senátu, který se specializuje na trestnou činnost v dopravě.
 
    
Od roku 2003 je rovněž členem Soudcovské unie ČR. Na 21. Shromáždění zástupců SU ČR byl na tříleté funkční období zvolen členem Republikové rady a na 24. Shromáždění stavovské organizace českých soudců, které se uskutečnilo ve dnech 17. a 18. října 2014, byl zvolen viceprezidentem Soudcovské unie ČR.
  


 
JUDr. Jiří Horák, nar. 1974

 

Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně ukončil v roce 1998. V témže roce se stal justičním čekatelem u Krajského soudu v Brně. Přípravnou službu vykonával u Městského soudu v Brně. V roce 2001 složil justiční zkoušku a dne 20. 11. 2001 byl prezidentem republiky jmenován soudcem. K výkonu soudcovské funkce byl přidělen k Městskému soudu v Brně, kde působí doposud na úseku občanskoprávním. Byl také předsedou Soudcovské rady Městského soudu v Brně. Členem Soudcovské unie ČR se stal v roce 2008. 
Na 24. výročním zasedání stavovské organizace českých soudců, které se uskutečnilo ve dnech 17. a 18. října 2014,  byl zvolen do Republikové rady a stal se členem výboru Soudcovské unie ČR.    
JUDr. Antonín Šmuk, nar. 1953

Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně ukončil v roce 1977, pak nastoupil jako čekatel u Městské prokuratury v Ostravě a po jmenování prokurátorem zde setrval v této funkci do roku 1990, následně vykonával advokátní praxi v Ostravě. 
V říjnu 1995 byl jmenován soudcem u Okresního soudu v Ostravě, kde působí dosud jako trestní soudce (v minulosti též jako místopředseda soudu) se specializací na trestní činnost v dopravě.
Členem Soudcovské unie se stal v roce 1996 a od počátku roku 1999 působil ve Výboru pro organizační rozvoj SU po celou dobu jeho existence. Členem Republikové rady byl v létech 2005 - 2008 a posléze v létech 2011 - 2014, kde působil jako člen výboru RR. 
Opětovně byl do Republikové rady zvolen v říjnu 2014 na 24. výročním zasedání stavovské organizace v Dolní Moravě.  Po rezignaci Mgr. Romana Raaba byl v únoru 2015 zvolen rovněž do výboru Republikové rady SU ČR.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011