Monitoring médií


Datum:  Zobrazit


Změna definice znásilnění? Žádá si to veřejnost a vývoj společnosti, říká Válková

22.02.2024 - ceska-justice.cz (PolitikaRozhovor)

Vládní legislativci i Nejvyššísoud kritizují změnu vymezení znásilnění na nesouhlasný pohlavní styk. Podle jejich připomínek současná právní úprava ve spojení s judikaturou stačí a problematiku pokrývá dostatečně. Podle exministryněspravedlnostiHelenyVálkové (ANO) je úprava potřebná a kopíruje vývoj v západních společnostech. „Dříve se chránila sexuální morálka. Vycházelo se z toho, že tradiční přístup znamená vždy násilné chování nebo bezprostřední hrozbu násilím. Přístup 21. století vychází z ochrany práva na sexuální sebeurčení,“ dodává současná poslankyně.Zástupci justice se v připomínkách Nejvyššíhosoudu ptají, proč vlastně potřebujeme změnu definice znásilnění? Podle soudců úprava není nezbytná, všechny popisované skutky v návrhu jsou trestné i bez ní a tzv. nekonsenzuální pohlavní styk a negativní postoj ke styku lze už nyní postihnout, uvádí soud a dokládá to příklady rozhodnutí. Novela podle Nejvyššíhosoudu zkomplikuje situaci soudům.Já si naopak myslím, že novela situaci nekomplikuje. Situaci soudů samozřejmě zkomplikuje v tom ohledu, že budou muset část judikatury nahradit novou. Ale to pro mě není argument. Důležitější argument je ten, že prakticky od konce 20. století všechny evropské země a i některé mimoevropské, např. Kanada, nahrazují klasickou trestnost sexuálního násilí nebo pohrůžky násilím něčím jiným. A to absencí souhlasu se sexuálním jednáním. Čili podmínkou trestnosti už není jenom existence násilí, nebo jeho hrozby, ale podmínkou trestnosti je absence souhlasu. A proto ani nemusí dojít k násilí. To je určitá změna, která vychází z posunu od středověkých, přes konzervativní přístupy až k současnému vnímání svobodného rozhodování v otázkách sexuality, včetně jeho ochrany prostředky trestního práva. Zatímco dříve se chránila tradičně definovaná sexuální morálka striktně nastavená tehdejší společností, např. ochrana manželky před sexuálním násilím jiné osoby než manžela, nový přístup vychází ze sexuálního sebeurčení a chrání komplexně sexuální autonomii jedince. Tyto reformy probíhají ve všech evropských zemích a my nejsme výjimkou. Naše judikatura je víceméně konzervativní, neboť v ní stále dominuje násilí či pohrůžka násilím jako podmínka, bez které zpravidla není možné aplikovat trestně právní ochranu, ač by tomu mělo být v souvislosti s celospolečenským klimatem nižší tolerance vůči sexuálním jednáním bez souhlasu druhé osoby přesně naopak. Soudy však nesmí překročit meze dané zákonodárcem, tzn. zakotvené v trestním zákoníku. Proto chceme tyto „meze“ nyní legislativně změnit.Čtěte také: Nejvyššísoud: Dvanáct let za znásilnění bez násilí je sazba jako z roku padesátNávrh počítá také s bezbranností oběti, kdy není schopná projevit nebo utvářet svou vůli z určitého objektivního důvodu, třeba kvůli nemoci, spánku, duševní poruše, silné opilosti, spoutání a zdravotnímu postižení. Podle Nejvyššíhosoudu už díky judikatuře definici bezbrannosti máme. Dále Nejvyššísoud nesouhlasí s nastavenou věkovou hranicí 12 let, Považuje ji za příliš vysokou a požaduje 7 nebo 10 let. Vyjadřuje obavu, že sexuální nátlak bude vykládán příliš široce.Ani s tímto tvrzením nemohu souhlasit, neboť pojem bezbrannosti ve smyslu nynějšího judikaturního vymezení nemůže ani zdaleka pokrýt celou škálu chování, tak jak ji nyní navrhujeme upravit ve výkladovém ustanovení „spáchání trestného činu zneužitím bezbrannosti“. Některá jednání nejsou podle stávající judikatury dosud trestně postižitelná, jako např. když chybí projev nesouhlasu v případech překvapení, kdy oběť ani nemůže reagovat, protože útok je bezprostřední a naprosto nečekaný. Právě takové překvapivé, sexuálně motivované útoky o silvestrovské noci 2015/2016 v Kolíně nad Rýnem spustily obdobně koncipovanou trestně právní reformu v Německu. A pokud jde o těch 12 roků, tak to je naopak pro mne dosti šokující zjištění, že má někdo problém chránit děti ve věku deseti, jedenácti let před sexuálními aktivitami prostředky trestního práva. Veřejnost už naštěstí nezaujímá lhostejné postoje vůči ochraně dětí před nežádoucími projevy chování, její senzibilita se naopak postupně zvyšuje, což je příznačné právě pro vývoj posledních zhruba 20 let. A ještě aby bylo zcela jasno, za bezbranné děti v tomto ohledu považujeme děti mladší dvanácti let, tzn. do dovršení 12. roku věku, jinými slovy nejstaršími takto trestním právem chráněnými dětmi budou jedenáctiletí. Takže např. sedmi, osmi, devíti, desíti či jedenáctileté dítě, o mladším ani nemluvě, je chráněno trestním právem podle našeho návrhu před sexuálními aktivitami trestně odpovědných osob, neboť se předpokládá, že je to pro jeho zdravý psychický i somatický vývoj žádoucí. V tomto věku je dítě vždy lehce manipulovatelné, což dokládají i poznatky z neurologie a psychologie. Trestněprávní ochranu dětí ve věku 12 let až 15 let pak upravuje trestný čin pohlavního zneužívání, který je oproti nyní platné právní úpravě užší, neboť část jednání bude zahrnuta pod jiné sexuálně zaměřené trestné činy.Profesorka HelenaVálková Foto: Radek ČepelákFoto: Radek ČepelákNS poukazuje také na to, že až 12 let tzv. natvrdo za znásilnění je příliš přísné a je to co se týče výše sazeb návrat do trestání v 50. letech. Ve veřejném prostoru zase často slyšíme, že jsou tresty za sexuální trestné činy příliš mírné. Jak to tedy je?To souvisí s nesjednocenou aplikační praxí, kdy někteří soudce dle mého názoru stále nespatřují v sexuálně zaměřeném chování vůči dětem, pokud zde nedošlo k penetraci či obdobným závažnějším formám sexuálních útoků, jednání, které je nutno postihnout nepodmíněnými tresty odnětí svobody. Jistě to souvisí i s rozdílnými trestními sazbami, včetně zvlášť závažných zločinů, kde jsou například i horní trestní sazby v případech kdy dojde ke smrti oběti značně rozkolísané. Jeden příklad za všechny představuje trestný čin svěření dítěte do moci jiného, u kterého je v zákoně maximální horní hranice trestní sazby v případě úmrtí dítěte v důsledku takového jednání pouze deset let, zatímco u jiných zvlášť závažných zločinů je to 16 až 18 let. I tento nepoměr je třeba změnit, ale bude to vyžadovat důslednější a komplexnější revizi řady trestních sazeb, proto je třeba počkat až se bude měnit trestní zákoník v souvislosti se zásadnější novelizací než je nynější poměrně úzce na sexuální zločiny zaměřená změna. Vrátím se ale nyní ještě k trestnému činu znásilnění. Zde navrhujeme již v prvém odstavci nového znění paragrafu 185 poměrně široké rozpětí od dvou do deseti let, kdy soudy budou moci trestní represi dostatečně diferencovat a individualizovat podle okolností každé jedné konkrétní kauzy. A ještě k jedné podstatné věci bych se v této souvislosti ráda vyjádřila. Jde o nově zaváděný pojem „seznatelné vůle,“ ve kterém je vyjádřeno jasně a srozumitelně východisko nové právní úpravy, tzn. „ne je ne.“ Pokud poškozený, respektive oběť vyjádří navenek „seznatelným“ způsobem, že nechce pohlavní styk s jinou osobou a nebude se jednat o stav bezbrannosti, o kterém jsme hovořili před chvílí, bude tento čin kvalifikovatelný jako znásilnění, případně jiný sexuálně zaměřený trestný čin. Na rozdíl od jiných právních úprav, které dokonce vyžadují předchozí jasný souhlas se sexuálním chováním, náš koncept, bude vyžadovat „pouze“ projevení seznatelné vůle nesouhlasu vůči takovému chování druhé osoby, což se nepochybně promítne i ve snazším dokazování v rámci soudního projednávání takových případů.Méně dramatická variantaZnásilnění vymezuje novela pojetím, že „ne znamená ne“. Nesouhlas by oběť nemusela projevit pouze slovem, postačilo by gesto, pláč nebo zaujetí obranné pozice. Proč zvítězil tento právě tento koncept?Jsme relativně konzervativní země a jdeme podobnou cestou jako Německo, kde tento model zavedli v roce 2016. Koncept „ne znamená ne“ se, jak jsem řekla již dříve, dokazuje lépe, než koncept souhlasu, tedy „ano znamená ano“. To, že jsme zvolili tuto méně dramatickou variantu lze vysvětlit i tím, že to byl kompromis, kterého se podařilo dosáhnout po složitých jednáních mezi radikálními stoupenci reformy a těmi umírněnějšími. Jsem ráda, že jsme se nakonec dobrali nějakého výsledku, neboť jinak bychom žádnou reformu, možná k radosti mnohých, nepřipravili.Soudci také argumentují tím, že novelou dochází k prosazování principů Istanbulské úmluvy bez její ratifikace, kterou český parlament nakonec odmítl.To vůbec není relevantní argument. My přece novou trestněprávní úpravu sexuálně zaměřených trestných činů nezavádíme kvůli Istanbulské úmluvě, kterou jsme navíc dosud ani neratifikovali. Pokud přijmeme navrhovanou novou právní úpravu, tak se zařadíme mezi ostatní evropské země, které přijaly modernější pohled na ochranu sexuální autonomie jedince a promítly ji i do trestních kodexů. V tomto ohledu opravdu přijímat Istanbulskou úmluvu rozhodně nepotřebujeme. Dovolte mně na tomto místě učinit jednu malou poznámku. My zákonodárci, myslím tím nyní především poslance, jsme v poslední době často napomínáni médii i justicí, že nerespektujeme její nezávislost, když se kriticky vyjadřujeme k její práci, konkrétně k některým soudním rozhodnutím a tím snižujeme respekt veřejnosti vůči justici jako celku. Bylo by dobré, aby totéž měřítko aplikovala i justice vůči našim legislativním krokům a návrhům a nezpochybňovala opakovaně jejich účelnost a naši kompetenci je dobře připravit. Tím totiž také dochází ke snižování respektu veřejnosti, tentokráte ovšem vůči moci zákonodárné a to je stejně špatné jako zpochybňování moci soudní. V tomto případě to byly opakované připomínky Nejvyššíhosoudu, které jsme respektovali jako zákonodárci jen zčásti, neboť často směřovaly proti celému konceptu připravované reformy.Kdy by mohla být novela schválena?Projednali jsme ji v prvním čtení i jednomyslně doporučili ke schválení beze změn na našem garančním ústavněprávním výboru. Na plénu bychom ji mohli projednat opět na začátku března. Doufám, že bude brzy schválena jak ve sněmovně, tak v Senátu.HelenaVálková Foto: Hnutí ANONa ústavně právním výboru sněmovny prošel Váš návrh, aby se i rodinně-právních a partnerských věcech mohlo podávat dovolání k Nejvyššímusoudu. Proč si myslíte, že tato změna bude dobrá? Nezahltí to příliš Nejvyššísoud, kam už tak chodí velké množství dovolání?I samotní soudci na Nejvyššímsoudě si uvědomují, že v těchto rodinně-právních sporech by mělo být umožněno dovolání. Ostatně i představitelé Nejvyššíhosoudu se tak v minulosti několikrát vyjádřili. K tomu je ovšem samozřejmě třeba provést i reformu v oblasti dovolání, aby skutečně nedošlo k zahlcení Nejvyššíhosoudu. Já jsem nyní pouze využila příležitosti „otevření“ občanského soudního řádu v souvislosti s novou úpravou tzv. hromadných žalob, přesněji hromadného soudního řízení. Na ministerstvuspravedlnosti se údajně na reformě dovolání již delší dobu intenzivně pracuje. Takže mým pozměňovacím návrhem se, věřím, tato práce na reformě dovolání ještě více zrychlí. To byl hlavní cíl mého pozměňovacího návrhu – nic více, ani nic méně. Současná praxe, kdy v těchto velmi citlivých rodinných věcech 15 soudců Ústavníhosoudu supluje činnost svých kolegů na Nejvyššímsoudu je totiž dlouhodobě již naprosto neúnosná.Co říkáte na informace, že by Igora Stříže v čele Nejvyššího státního zastupitelství mohla nahradit vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová?Pokud to vláda udělá, tak je to v její kompetenci. Já si počkám na výsledek takového rozhodnutí než jej budu předem komentovat. Lenka Bradáčová patří jistě k těm, kteří by splňovali odborné předpoklady pro výkon funkce nejvyšší státní zástupkyně, ale určitě podle mého názoru není jediným možným kandidátem.Eva Paseková

Blažek dočasně zprostil soudkyni Ivu Flaxovou výkonu funkce

22.02.2024 - ceska-justice.cz (justice)

Mostecké soudkyni Ivě Flaxové hrozí odvolání z funkce, důvodem jsou průtahy. Potřetí čelí kárné žalobě. Senát Nejvyššíhosprávníhosoudu ji projedná 19. března, termín oznámil na úřední desce. MinistrspravedlnostiPavelBlažek (ODS) dočasně zprostil Flaxovou výkonu funkce, rozhodnutí podle registru soudců vstoupilo v platnost 2. února.Nová kárná žaloba klade soudkyni za vinu to, že způsobila v letech 2021 až 2023 neodůvodněné průtahy ve 12 kauzách, nepostupovala soustředěně a nečinila účelné úkony směřující k rozhodnutí.„Jde od února 2021 o v pořadí třetí kárný návrh, v předchozích řízeních byla schválena dohoda o vině a kárném opatření,“ uvedla mluvčí Nejvyššíhosprávníhosoudu Sylva Dostálová. Nyní už vedení Okresního soudu v Mostě navrhuje odvolání Flaxové z funkce.Česká justice o předešlých kárných žalobách podrobně informovala jako o druhé poslední šanci, kterou soudkyně dostala.Předešlé, v pořadí druhé kárné řízení skončilo pro Flaxovou snížením platu o 15 procent na pět měsíců. I tehdy šlo o průtahy.„Kárný soud ve vztahu ke kárně obviněné akcentuje, že se zřetelem k tomu,že se jedná o její druhý kárný postih, nezmění-li svůj postoj k respektování zákonných povinností soudce, může mít pro ni případný další kárný postih fatální důsledky,“ varoval kárný senát v závěru svého rozhodnutí.Advokát Stanislav Balík tehdy hájil Flaxovou například poukazem na údajný neadekvátní tlak, který na ni vyvíjí vedení okresního soudu.(čtk, ire)

Soud přiznal starostovi Paluskovi 1,85 milionu Kč za ušlý plat kvůli obvinění

22.02.2024 - ceska-justice.cz (justice)

Pražský městský soud přiznal bývalému starostovi Prahy 2 Jiřímu Paluskovi 1,85 milionu korun jako náhradu ušlého platu. Paluska po obvinění ze zneužití pravomoci v roce 2012 dobrovolně složil funkci starosty, odsouzen ale nebyl. Odvolací senát potvrdil verdikt Obvodního soudu pro Prahu 2 z loňského listopadu. Zamítl odvolání státu.Podle předsedkyně senátu Ireny Noskové se rozhodnutí řídilo závazným právním názorem Nejvyššíhosoudu. Obvodní soud zjistil průměrný výdělek na Paluskově pozici, z toho pak vypočetl odškodnění. Neměl také pochybnosti o tom, že rezignace bývalého starosty přímo souvisela s trestním stíháním.Odvolací soud se sporem zabýval už potřetí. Podle dřívějších rozhodnutí soudů na odškodnění neměl nárok, protože se funkce vzdal dobrovolně. Tyto verdikty ale zvrátily Ústavní a Nejvyššísoud. Ústavnísoudci ocenili rezignaci jako gesto důležité pro důvěru lidí v systém zastupitelské demokracie. „Pokud stěžovatel jednal v souladu se zásadami politické kultury, neměl by být na svém jednání škodný,“ uvedl v nálezu soudce zpravodaj TomášLichovník.Soudce TomášLichovník se již dříve k případu pro Českou justici vyjádřil. Případ byl rovněž rozebírán v souvislosti s kandidaturou soudce Pavla Simona na souce Ústavníhosoudu.Obvinění Palusky se týkalo pronájmu půdních prostor v městských domech, kde vznikly byty. Podle policie nechal z obecních peněz rekonstruovat byt, který později získal jeho syn. Někdejší komunální politik za ODS, který byl starostou v letech 2010 až 2012, vinu od počátku popíral. Podle pravomocného verdiktu skutek nebyl trestným činem.(čtk, ire)

Muži, který dlouhodobě znásilňoval a vydíral nevlastní dceru, zůstane podmíněný trest

22.02.2024 - ČRo Radiožurnál (12:00 Hlavní zprávy)

Vojtěch TOMÁŠEK, moderátor
--------------------
Muži, který dlouhodobě znásilňoval a vydíral nevlastní dceru, zůstane podmíněný trest. Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž v případu nebude podávat dovolání, podmínky v zákoně mu neumožňují rozhodnutí Krajského soudu v Brně napadnout.Eliška Balcárková, redaktorka
--------------------
Nejvyšší státní zastupitelství připustilo, že podmíněný trest je nepřiměřeně mírný, soud ho ale podle současné trestní sazby může udělit, říká mluvčí zastupitelství, Petr Malý.Petr MALÝ, mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství
--------------------
Podmíněný odklad takového trestu tr. zákoník obecně připouští, pouze pro jeho nepřiměřenost nelze podat dovolání.Eliška Balcárková, redaktorka
--------------------
Muž byl kromě znásilnění odsouzený mimo jiné za zneužití dítěte k výrobě pornografie, mírný trest zhruba před měsícem v Česku vyvolal protesty za práva obětí znásilnění. Případem se zabývá i Ministerstvospravedlnosti, které si vyžádalo celý soudní spis. Ministr může za určitých okolností podat k Nejvyššímusoudu stížnost pro porušení zákona. Jestli to udělá zatím není jasné. Eliška Balcárková, Radiožurnál

Pavel jmenoval 57 nových soudců včetně státního zástupce Bodláka

22.02.2024 - ceska-justice.cz (justice)

Prezident Petr Pavel dnes jmenoval na Pražském hradě 57 nových soudců obecných soudů. Jsou mezi nimi i někteří dosavadní advokáti a státní zástupci, a to včetně Marka Bodláka, bývalého šéfa odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního zastupitelství v Praze. Pavlův předchůdce Miloš Zeman odmítal Bodláka do soudcovského taláru jmenovat.Mezi novými soudci výrazně převažují ženy, kterých je 45. Podle justičních statistik soudkyně převládají i u okresních a krajských soudů, u soudů vyšších stupňů se ale poměr převrací a ženy v talárech jsou tam v menšině.Vedle advokátů a státních zástupců jsou mezi nováčky dosavadní asistenti soudců, vyšší soudní úředníci či vedoucí analytik Ústavníhosoudu. Nejmladší z nich nedávno překročil zákonnou věkovou hranici 30 let, nejstaršímu je 59 let.Nejpočetnějšího posílení se díky nové jmenovací vlně dočkají soudy v obvodu pražského městského soudu, kam přijde 20 nováčků. Deset jich zamíří na soudy spadající pod středočeský krajský soud, po osmi pod Krajský soud v Brně a Ostravě, čtyři do obvodu královéhradeckého krajského soudu, po třech k soudům spadajícím pod Krajský soud v Ústí nad Labem a v Českých Budějovicích a poslední zbývající do obvodu Krajského soudu v Plzni.Devětačtyřicetiletý Bodlák bude nově působit u Obvodního soudu pro Prahu 3. Kandidátem na soudce byl i za Zemana, ten ale uvedl, že Bodláka „dohnaly staré hříchy“. Bodlák předtím zamítl Zemanův podnět na prověření možné sabotáže při prezidentově hospitalizaci. Jeho domovské státní zastupitelství také řešilo případy, které se týkaly trestné činnosti v Lesní správě Lány. V minulosti Bodlák rovněž kritizoval jednu z kontroverzních milostí, které udělil prezident Václav Klaus.Vedle Bodláka vymění černočervený talár státního zástupce za černofialový talár okresního soudce také Martin Feřt z liberecké pobočky Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, Jan Novotný z Městského státního zastupitelství v Praze, Eva Čermáková z chomutovského státního zastupitelství a Tereza Tupá, která byla státní zástupkyní v Mělníku.Aktuální jmenovací vlna soudců je druhou, kterou se prezident Pavel zabýval. Poprvé jmenoval soudce loni v listopadu, bylo jich 52. Vyzval je tehdy k uplatňování soudcovské empatie. Podle něj je důležité, aby soudci vedli procesy srozumitelně a aby lidem jasně a pochopitelně vysvětlovali rozsudky.(čtk)

Zprávy ve 12

22.02.2024 - ČT 24 (12:00 Zprávy ve 12)

Jiří Václavek, moderátor
--------------------
Protest českých zemědělců komplikuje dopravu a blokuje hranice. Největší problémy jsou v Hodoníně.K podobným akcím přistoupili i farmáři v okolních zemích, vadí jim unijní politika nebo dovoz obilí z Ukrajiny.Stovky lidí před ostravskou hutí Liberty požadují zachování výroby oceli.Střelecký útok na dálnici u Jeruzaléma. Jeden člověk zemřel, pět dalších utrpělo zranění.Kauza podmínky za znásilňování nevlastní dcery, nejvyšší žalobce Stříž dovolání podávat nebude. Podrobnosti v poledních zprávách České televize, vítám vás u nich a přeju hezký den.Protest českých zemědělců proti politice Evropské unie. K hranicím hranicím vyjelo podle Agrární komory asi 3000 kusů zemědělské techniky, farmářům vadí hlavně byrokratická zátěž nebo přísné unijní požadavky. Problémy byly na bývalém hraničním přechodě v Hodoníně. Tam zemědělci zastavili provoz. mluvčí 1,
--------------------
Mlejk Mlejnek. Tak ničeho nedosáhneme, takže musíme dát najevo, že potřebujeme taky s tím něco udělat. mluvčí 2,
--------------------
O co nám jde. Jde hlavně o budoucnost českého zemědělství, protože už například za španělského předsednictví byla otevřená problematika vylidňování venkova a máme pocit, že pro mladý lidi zemědělství není cool, není atraktivní. mluvčí 3,
--------------------
Chceme hlavně tím. mluvčí 4,
--------------------
Procesem ukázat podporu i pro ministra na vyjednávání na evropské úrovni. Jo, v Bruselu, protože když nebudeme nic dělat, tak se nic nezmění.Jiří Václavek, moderátor
--------------------
A protesty sledujeme v různých částech Česka. Na československých hranicích natáčí Šimon Švub. Ve Strážném na Šumavě akci farmářů sleduje Edita Kadlecová a v Moravskoslezském kraji je Kateřina geriková. Jako první míříme na jih Moravy za Šimonem švubem. Šimone, ty jsi na bývalém hraničním přechodu Hodonín holíč, kde se sešli zástupci českých, slovenských i maďarských zemědělských organizací, co zaznělo v jejich projevech. mluvčí 5,
--------------------
Hezké poledne. Oni tady vystoupili od půl jedenácté na improvizovaném pódiu, byl tady prezident české Agrární komory Jan Doležal, také zástupkyně maďarské Agrární komory, ale taky místopředseda slovenské Agrární komory Andrej gajdoštin řekl, že se nejedná o politický protest, že tady neprotestují proti vládě ani proti opozici, ani proti Evropské unii, jen proti nesprávným rozhodnutím Evropské komise říká, že o jejich osudu rozhodují lidé, kteří v životě zemědělství neviděli a nedělali. Všichni si stěžují a požadují snížení byrokratického zatížení svého hospodaření a hlavně přehodnocení tzv. Green dealu Jan Doležal, prezident české Agrární komory, řekl, že zemědělci jsou více úředníci než právě zemědělci a že tady nejsou kvůli dotacím, že oni nechtějí být na nich závislí, ale Evropa jim to neumožňuje, nedává jim jinou možnost a nepřináší jim to svobodu. My jsme teď na slovenské straně toho hraničního přechodu, tady traktory zatím zůstávají, jak jde vidět, tak ale už pomalu, teď se dávají do pohybu, na té české straně už kolona žádná není, ti zemědělci už odjeli a dá se předpokládat, že teď v tuto chvíli je plně zablokovaný Hodonín, protože oni musejí projet Hodonínem, ten hraniční přechod zůstává také dál zablokovaný do té doby, než odjede celá slovenská kolona. Na české straně bylo asi 250 traktorů, na té slovenské 150. Ale jak už zaznělo, my tu situaci sledujeme i na dalších místech v republice, na Šumavě. I moje kolegyně Edita Kadlecová. mluvčí 6,
--------------------
Nakonec shromáždilo asi 200 kusů zemědělské techniky. Farmáři sem začínali najíždět krátce před půl jedenáctou dopoledne a utvořili takovou řadu země zemědělských strojů. Na silnici první třídy směrem na obec strážník. Ta řada nakonec měřila něco přes 3 km za pět minut. 12 se rozezněly klaksony, rozblikaly majáky v takovém krátkém symbolickém happeningu a za znění klaksonů teď zemědělské stroje jeden po druhém se otáčejí tady na té pomyslné hranici mezi českou a německou stranou a odjíždějí už směrem k domovu. Žádné problémy policie na jihočeských silnicích, ani na tom příjezdu ranním a teď ani na tom odjezdu zatím nenahlásila, tady ta krátká blokáda hraničního přechodu, byla předem domluvená s jihočeskými policisty a trvá opravdu několik málo minut, do 20:15 minut by měla skončit. Zemědělci předem avizovali, že hraniční přechod mezi Českem a Německem nějak cíleně blokovat nechtějí.Kateřina Geryková, redaktorka
--------------------
Moravskoslezském, v Moravskoslezském kraji protestovali zemědělci celkem na čtyřech místech, kromě Opavy to byly ještě hranice s Polskem, Bartultovice, Krnov a chotěbus. Tady v Chotěbuzi už pomalu dvouhodinová protestní akce končí. Traktory se vydaly přes most přes řeku Olši, která je hranicí mezi Českou republikou a Polskem. Jedou do Polska a potom zase zpět, takže tu dopravu tady na zpomalily zhruba tak na hodinu. Jinak protest probíhal vcelku v poklidu. Přijel sem na 200 traktorů a různé zemědělské techniky, ať už z České republiky, tak i z Polska, připojili se tady polští i čeští farmáři, těch tady bylo několik stovek a podpořili je také polští myslivci. Jak už zaznělo, ten protest byl poměrně poklidný, teď ještě v tuto chvíli dojíždí poslední technika do Polska, takže předpokládáme, že ten provoz tady na hranici bude ještě několik minut zpomalený.Jiří Václavek, moderátor
--------------------
Ministr zemědělství Marek Výborný dnešní akce podpořil. Příští týden chce na mimořádném jednání v Bruselu prosazovat snížení počtu kontrol a míň papírování, s ostatními ministry bude debatovat o možnostech úprav unijní zelené dohody a podrobnosti řekne na tiskové konferenci ve dvě hodiny odpoledne, kterou ČT24. mluvčí 7,
--------------------
Nabídne živě. Pro dnešní demonstrace zemědělců mám pochopení. I mně vadí zbytečná byrokracie nebo některé nereálné požadavky, které na naše zemědělce Evropská unie klade. Bojuji za to, aby se to změnilo. Dnešní protest beru i jako podporu pro mé jednání na Radě ministrů v Bruselu, kam jedu v pondělí. mluvčí 8,
--------------------
My jsme dneska za sebe, ale musíme říct, že chceme, aby politici se postavili příští týden. 26. 2. kdy má zasedat rada ministrů zemědělství. Aby se politici postavili za nás, aby řekli, že takhle to dál nejde, že potřebujeme, aby opravdu tady konečně byl pořádek.Jiří Václavek, moderátor
--------------------
Tu se připojili i farmáři z Polska, Maďarska a ze Slovenska. Právě tam jsou protestní akce, obzvlášť rozsáhlé, blokád slovenských měst, důležitých silnic nebo hraničních přechodů se účastní farmáři z víc než 2000 traktorů. Proti pravidlům na ochranu půdy se bouří taky pěstitelé ve Slovinsku, podle českého Zemědělského svazu jsou další akce naplánované i v Bulharsku, Rumunsku a pobaltských zemích.A teď míříme na zmiňované Slovensko, konkrétně do Bratislavy. Podle televize TA3 se do ulic hlavního města chystala nejmíň stovka traktorů a další zemědělci zemědělské techniky. A situaci ve slovenské metropoli popíše zpravodaj České televize Jan Šilhan. Janne, jakou formu protestu tam farmáři zvolili? mluvčí 9,
--------------------
Tak zhruba několik desítek traktorů a zemědělských strojů se. mluvčí 10,
--------------------
Připojilo ke zhruba dvoukilometrové koloně, která už v dopoledních hodinách mířila přes centrum této metropole, a to symbolicky ke dvěma místům, tedy k zastoupení Evropské komise a také k národní radě, tedy ke slovenskému parlamentu. Je to symbolické právě proto, že slovenští zemědělci. mluvčí 9,
--------------------
A zástupci zemědělskéářské komory dnes zmiňovali. mluvčí 10,
--------------------
Konkrétní problémy, konkrétní věci, které jim vadí, a to zejména na té unijní úrovni předpisů, kromě kritiky kritiku ekologických norem spojených se zelenou dohodou do roku 2050 a také volebních dovozy ukrajinského slouží. Jsou to také domácí zpoždě, na mají právo prakticky všichni zemědělci, co se týče, slovenští zemědělci mluvili o tom, že půjdou největší protest v dějinách slov Slovensko svého druhu, tedy zpřínění ponohospodářů, právě slovenská zemědělská potravinářská komora, která tento protest pořádá, tak mluvila o tom, že v ulicích slovenských měst bylo na 2200 traktorů a jiných zemědělských strojů, ale prozatím ten protest probíhá kromě omezení dopravy v centrech měst a také na hraničních přechodech bez nějakých konkrétních incidentů, nicméně dnes také zemědělci mluvili o tom, že předali protestní petici právě zástupcům Evropské komise a mluvili o tom, že v horizontu dvou či tří týdnů by se mohli domluvit s dalšími svými kolegy v jiných zemích ke koordinovanému celoevropskému protestu, který by se mohl konat napříč státy právě v metropoli. Ale vše je zatím podle organizátorů ve. mluvčí 9,
--------------------
Fázi jednání.Jiří Václavek, moderátor
--------------------
Před chutí Liberty Ostrava začala před malou chvílí akce za zachování výroby oceli. Odboráři jsou nespokojení se situací v podniku, většina z celkem 6000 pracovníků je od 22. prosince. Doma, a to kvůli tomu, že huť půl roku nezaplatila za energie a dodavatel, firma tameh, ji proto odpojila. Návrat za zaměstnanců Liberty už po osmé odložila. A dění na místě sleduje Pavla Šamaj. Pavlo, kolik lidí přišlo? Protest? mluvčí 11,
--------------------
Organizací. Pro zajímavost, právě v tuto chvíli probíhají stejné protesty také před ocelárnami v Belgii a Polsku. Jde o podniky ze skupiny jfg podnikatele sangeva Gupty, který vlastní právě i Liberty Ostrava. Ty výzvy odborářů budou cílit nejen na vlastníky. Liberty. mluvčí 12,
--------------------
Jeden mrtvý a několik zraněných zůstalo po Střeleckém útoku na dálnici u Jeruzaléma. Teroristickou akci provedli podle policie tři ozbrojení Palestinci, dva z nich bezpečnostní složky zabily. K incidentu došlo poblíž kontrolního stanoviště na území okupovaného Západního břehu Jordánu od začátku izraelské ofenzívy v Gaze. V oblasti panuje zvýšené napětí.Lukáš Mathé, redaktor
--------------------
Policie, která byla na místě, včetně dopravní policie z judie a Samaří a zajišťovala tu bezpečnost civilistů proti teroristům, spustila palbu, dva z nich zabila a jednoho vážně zranila.David Borek, zpravodaj ČT
--------------------
Ti dva útočníci z těch tří byli zlikvidováni na místě díky ostražitosti bezpečnostních složek a také, kteří byli v té koloně auta, kteří byli, kteří u sebe měli zbraň. Třetí byl dopaden krátce poté nedaleko od místa činu. Jeho současný stav není znám, zda byl také zabit, nebo zda je zadržen izraelskými bezpečnostními složkami, ale faktem je, že se jedná o jeden z největších teroristických útoků a jak říkám, provedený na poměrně citlivém místě, na citlivém bodě dopravní infrastruktury. Podotýkám, že ačkoliv se jedná o západní břeh, tak ta dálnice číslo jedna spojuje poměrně hustě zalidněné, převážně židovské oblasti východně od Jeruzaléma.Jiří Václavek, moderátor
--------------------
Česku dál zdražují, stojí nejvíc od poloviny loňského listopadu. Litr benzínu Natural 95 natankují řidiči na čerpacích stanicích průměrně za 38 Kč a 34 haléřů za litr, před týdnem byl o 66 haléřů levnější, cena nafty stoupla o 77 haléřů na průměrných 38 Kč a 55 haléřů za litr. Podle dat firmy CCS zaplatí nejmíň motoristé v karlovarském, Ústeckém a Jihočeském kraji. mluvčí 13,
--------------------
Určitě v těch následujících týdnech se dočkáme dalšího zdražování, očekávám, že koruna bude dále oslabovat a ty ceny ropy asi bohužel vydrží na těch vyšších úrovních, takže s jistotou můžeme říci, že v těch následujících dnech určitě dojde ke zdražení pohonných hmot, jak nafty, tak benzínu a desítky haléřů.Jiří Václavek, moderátor
--------------------
Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž nepodá dovolání v kauze, ve které soud v Brně potrestal. Může podmínkou za znásilňování nevlastní dcery, zákonné podmínky mu to neumožňují. Případ zhruba před měsícem vyvolal protesty za práva obětí znásilnění.Vlasta Macháčová, redaktorka
--------------------
Nejvyšší státní zástupce podle svých slov přezkoumal všechna hlediska, která by mu dovolání k Nejvyššímusoudu umožnila uplatnit. Napadnout výrok o trestu dovoláním ale může pouze v případech, kdy soud uloží nepřípustný druh trestu, anebo je to trest mimo zákonnou trestní sazbu? To se ale v tomto případě nestalo, ačkoliv se podle nejvyššího státního zástupce Igora Stříže ten uložený trest může jevit jako nepřiměřeně mírný, ve skutečnosti je uložený v mezích trestní sazby, která je pro zločin znásilnění stanovena tr. zákoník totiž umožňuje podmíněný odklad i takového trestu a podle nejvyššího státního zastupitelství tak neexistuje možnost, jak rozhodnutí krajského soudu účinně zvrátit. Já ještě připomenu, že se kauza týká muže odsouzeného za výrobu a nakládání s dětskou pornografií, za zneužití dítěte a za znásilnění muž před Okresním soudem ve Vyškově prohlásil vinu a Krajský soud v Brně potom mohl pouze přezkoumat výrok o trestu. No a tomuto muži zmírnil původní tříleté vězení na pětiletou podmínku. mluvčí 14,
--------------------
Ten uložený trest se jeví nepřiměřeně mírný, ale zákonné podmínky pro podání dovolání nesplňuje. Ten trest byl totiž uložen v mezích trestní sazby stanovené pro zločin znásilnění a podmíněný odklad takového trestu tr. zákoník obecně připouští, to znamená, formálně ten uložený trest odpovídá zákonným podmínkám a pouze kvůli jeho nepřiměřenosti nelze podat dovol.Jiří Václavek, moderátor
--------------------
Prezident Petr Pavel jmenuje na hradě celkem 57 nových soudců, ty na začátku února na návrh ministerstvaspravedlnosti schválila vláda. Mezi kandidáty je i 10 advokátů a pět státních zástupců. A podrobnosti doplní Alžběta Kvitová. Alžběto, kdo konkrétně by měl řady soudců doplnit?Alžběta Kvitová, redaktorka ČT
--------------------
Je mezi nimi třeba státní zástupce Marek Bodlák, který byl kandidátem na soudce ještě za bývalého prezidenta Miloše Zemana. Ten se ale nakonec rozhodl ho nejmenovat, jeho mluvčí Jiří Ovčáček to tehdy zdůvodnil tím, že Bodlák je jednou z hlavních postav, která je zodpovědná za nezákonné stíhání bývalé ministryně Vlasty Parkanové, a to v kauze nákupu letounů Casa. Taky. Bodlák se podílel, zároveň dozoroval na řadu hradních kauz a zároveň také odmítl podnět na stížnost prezidenta Miloše Zemana, který, podle kterého tedy během jeho hospitalizace čelil jednak sabotáži a zároveň také čelil pokusu o převzetí jeho pravomocí. Tou dobou totiž tehdy senát uvažoval o tom, že část jeho pravomocí převezme jednak předseda sněmovny a taky premiér, současný prezident Petr Pavel nicméně už v minulosti uvedl, že nic nenamítá proti tomu, aby Marek Bodlák byl jmenovaný soudcem. Ten by tak měl začít pracovat na soudu pro obvodní, pro Obvodního soudu pro Prahu 3.Jiří Václavek, moderátor
--------------------
Inflace v Evropské unii v lednu zpomalila meziroční růst na 3,1 %, v zemích eurozóny potom byla ještě o 0,3, procentního bodu nižší, podle dat Eurostatu zdražovaly hlavně služby a potraviny, energie naopak proti loňsku zlevnily, nejvíc rostly ceny v Rumunsku, Estonsku a Chorvatsku, nejmíň potom v Dánsku a Itálii.Pokračuje hlavní líčení v případu psychiatra Jana Cimického, který čelí obžalobě ze znásilnění a vydírání. Soud po výslechu dvou svědků jedná od dopoledne bez přítomnosti veřejnosti, v dalších výpovědích by totiž mohly zaznít citlivé informace, hlavní líčení by mělo pokračovat i příští týden. z. Cimický se z jednání omluvil, v minulosti obžalobu odmítl.Johana Šulcová, redaktorka ČT
--------------------
Jan Cimický dnes k soudu nedorazil, a to ze zdravotních důvodů a podle jeho advokáta se nebude účastnit ani těch nejbližších dalších jednacích dní, které jsou v této kauze nařízené. Co se týká toho dnešního jednání, tak to začalo výslechem dvou svědků, manželů šollových, kteří dříve pracovali v bohnické nemocnici právě v době, kdy tam pracoval také Jan Cimický, oba zmínili, že ho příliš neznali. Pan psychiatr Zdeněk šola pak mluvil o tom ale, že v době, kdy byl ukončen s panem Cimickým, ten poměr, kdy opustil bohnickou nemocnici, tak se mezi lékaři mluvilo o tom, že se měl nevhodně chovat k některým pacientkám. Následně pak soudce vyloučil veřejnost z místnosti, protože pokračoval výslechy obětí údajných obětí Jana Cimického a kvůli zachování jejich anonymity, kvůli jejich ochraně se tedy rozhodl, že budou probíhat bez přítomnosti novinářů a veřejnosti.Jiří Václavek, moderátor
--------------------
A lze zpráv všechno. Přeju hezký den.

Poslanec byl nezákonně stíhán, sám odstoupil z kandidátky. Soud mu nyní za to přiznal odškodné

22.02.2024 - ceska-justice.cz (JusticeVýběr šéfredaktora)

Poslanec hnutí ANO Pavel Růžička uspěl s žalobou, v níž požadoval po státu odškodné za ušlý zisk v důsledku nezákonného trestního stíhání v případu Postoloprty. Obvodní soud pro Prahu 2 (OS) mu dnes přiznal odškodné bezmála 300 tis. Kč. Konkrétně se jednalo o náhradu za příjem krajského zastupitele Ústeckého kraje, protože Růžička se před volbami v roce 2016 musel vzdát kandidatury.I politik, který se rozhodne sám odstoupit z volitelného místa kandidátky, protože čelí trestnímu stíhání, má šanci na alespoň symbolickou satisfakci. Tedy pokud se v jeho případě prokáže, že se jednalo o nedůvodné a nezákonné trestní řízení, jako tomu bylo v případu Postoloprty.Soudy tak alespoň rozhodly v případu poslance hnutí ANO Pavla Růžičky. Ten totiž dnes uspěl u OS pro Prahu 2 s žalobou o náhradu ušlého zisku, který představují náhrady neuvolněného krajského zastupitele za celé čtyřleté volební období.Růžička musel v roce 2016 odstoupit ze čtvrtého místa kandidátky hnutí ANO pro volby do krajského zastupitelstva Ústeckého kraje, neboť byl krátce předtím obviněn spolu s dalšími zastupiteli města Postoloprty za údajně nevýhodný prodej domu v majetku města. Případ skončil po letech pravomocným zproštěním všech obžalovaných.Růžička s nárokem nejdříve neuspěl u Ministerstvaspravedlnosti (MSp), proto podal žalobu. V ní doložil, že nebýt nezákonného trestního stíhání, nemusel by rezignovat na kandidaturu a byl by zvolen zastupitelem. Jako důkaz předložil soudu i stanovisko Českého statistického úřadu, v němž bylo jeho zvolení v případě, že by kandidoval, označeno za vysoce pravděpodobné.Žalobu ovšem napoprvé OS pro Prahu 2 zamítl s tím, že zde není příčinná souvislost mezi nezákonným trestním stíháním a nezvolením do zastupitelstva. Respektive že není jisté, zda by byl Růžička i za obvyklých okolností do zastupitelstva zvolen.Podle soudu se totiž jedná o spekulativní úvahu, pro niž nemohou být podkladem ani výsledky voleb v roce 2016, kde se skutečně kandidát na 4. místě kandidátky hnutí ANO dostal do zastupitelstva. Nelze se podle soudu ani opírat o žádné volební prognózy, neboť to, jak by volby bývaly dopadly, nelze nijak prokázat. Skutečnost, zda by byl kandidát opravdu ve volbách zvolen, závisí totiž podle soudu pouze na vůli občanů, kteří se voleb účastní. Pouze ti rozhodují o tom, kdo bude zvolen, a to nelze předpokládat ani na základě statistických údajů.Proti rozhodnutí OS podal poslanec Růžička odvolání, v němž mj. odkazoval na aktuální judikaturu Ústavníhosoudu (ÚS), najmě případy někdejšího starosty Prahy 2 Jiřího Palusky a přerovského primátora Jiřího Lajtocha. Zástupce státu naopak poukazoval na to, že se tento případ od nich odlišuje tím, že „žalobcova politická kariéra nebyla zničena“.Odvolací Městský soud v Praze (MS) odvolání poslance v listopadu minulého roku vyhověl, rozhodnutí OS zrušil a vrátil mu věc k novému projednání. V odůvodnění soudu prvního stupně vytkl, že se zcela rezignoval na aplikaci aktuální judikatury ÚS a jeho názor o absenci příčinné souvislosti nemůže obstát. Připomněl také názor ÚS, obsažený v nálezu I. ÚS 922/18: „Nelze vystačit s jedním nebo několika judikáty Nejvyššíhosoudu na všechny případy, které život přináší. Obecné soudy jsou povinny posuzovat podobné případy důsledně a individualizovaně, na základě řádně zjištěného skutkového stavu tak, aby rozsah odškodnění zásadně co nejvíce odpovídal způsobené újmě, a nikoliv hodnotit jednotlivé články řetězu jen a pouze z formálního hlediska, aniž by se přihlédlo k materiální podstatě věci.“OS pro Prahu 2 tedy dnes opětovně žalobu poslance Růžičky projednal a rozhodl, že žaloba je důvodná a poslanci Růžičkovi přiznal 276 282 Kč s příslušenstvím, tedy součet náhrad za výkon funkce neuvolněného zastupitele Ústeckého kraje ve volebním období 2016 – 2020.Petr Dimun

Baxa je zaskočen výroky, že ústavní soudci jsou zaprodaní provládní bolševici

22.02.2024 - ceska-justice.cz (justice)

Ústavní činitelé a představitelé institucí by se měli pokusit kultivovat veřejnou debatu a nepřispívat ke slovní agresi. Předseda Ústavníhosoudu (ÚS) to dnes řekl novinářům po jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském Hradě. ÚS podle něj bude muset pokračovat ve své osvětové činnosti v každé jednotlivé věci, aby neztratil důvěru, kterou dlouhodobě má.Baxa o dnešní setkání s prezidentem sám požádal. Počátkem února uvedl, že on i jeho kolegové byli po lednovém rozhodnutí o mimořádném zvýšení důchodů, kdy zamítli návrh na zrušení úpravy valorizace penzí, terčem urážek i výhrůžek.Poznamenal, že ho zaskočila razance veřejné diskuse i výroků o tom, že ústavnísoudci jsou zaprodaní, zkorumpovaní, provládní či bolševičtí. Úvahu, že ÚS jde při svém rozhodování někomu na ruku, tehdy označil za naprosto nemístnou. Připomněl, že ústavnísoudci mají desetileté funkční období, takže zažijí „mnoho dalších vlád i další prezidenty“.S Pavlem se dnes Baxa shodl, že ÚS se nemůže vyhnout kritice svého rozhodování, za škodlivé ale považuje zpochybňování nezávislosti, nestrannosti a plnění role soudu. „Zdá se, že budeme muset ve své osvětové činnosti pokračovat v každé jednotlivé věci, abychom důvěru, kterou máme dlouhodobě, neztratili,“ řekl šéf ÚS.Baxa už v minulosti uvedl, že ho netěší hrubost a vulgarita, které provázejí některé debaty. Rolí ústavních činitelů a představitelů institucí podle něj je pokusit se debatu kultivovat a nepřispívat k takovému trendu. „Naší povinností je spíše se snažit o zlepšování kultury veřejné diskuse a naopak nenaskakovat, nereagovat stejným způsobem, i když jsme předmětem útoků, výhrůžek nebo urážek,“ doplnil.Podle předsedy ÚS by soudy a soudci neměli hledat hrubé záplaty na hrubý pytel, nýbrž trpělivě, srozumitelně a kultivovaně vysvětlovat co a proč dělají a jaké mají důvody pro svá rozhodnutí. „Aby to bylo pro lidi srozumitelné a aby i ti, kteří třeba očekávali jiný výsledek, pochopili a přijali s porozuměním, že ÚS nějak rozhodl. Bez pochybnosti, že tak rozhodl proto, že byl někým řízen nebo ovlivňován,“ poznamenal Baxa.Na to, aby soudci srozumitelně vysvětlovali svá rozhodnutí, apeloval dnes i prezident Pavel při jmenování 57 nových soudců obecných soudů. Podle hlavy státu to má vliv na důvěryhodnost všech státních institucí.Kvůli snížení mimořádné valorizace penzí, které prosadila vláda kvůli růstu výdajů, se na ÚS obrátilo opoziční hnutí ANO. Chtělo dosáhnout zrušení důchodové novely a doplacení důchodů podle původního vzorce, stěžovalo si také na způsob prosazení změn. ÚS návrh ANO výraznou většinou hlasů zamítl.Podle soudu byly okolnosti mimořádné a hrozily hospodářské škody, vláda stav legislativní nouze nezneužila a opozice měla při projednávání ve Sněmovně dostatečný prostor k vyjádření. Soudci zmínili i to, že opozice má právo na obstrukce, ty ale nesmějí paralyzovat proces přijímání zákonů.(čtk)

Prezident Petr Pavel jmenoval nové soudce

22.02.2024 - ČRo Radiožurnál (18:00 Hlavní zprávy)

Martin Křížek, moderátor
--------------------
Prezident Petr Pavel jmenoval nové soudce. Mezi nimi byl i dnes již bývalý státní zástupce Marek Bodlák, který dozoroval některé hradní kauzy a bývalý prezident Miloš Zeman ho odmítl před dvěma lety soudcem jmenovat. Podrobnosti teď doplní reportérka Iveta Vávrová.Iveta Vávrová, redaktorka
--------------------
Pod dozorem Marka Bodláka například přišli na Pražský hrad policisté, aby si odnesl tajný dokument ke kauze Vrbětice, teď bude Bodlák působit na Obvodním soudu pro Prahu 3.Marek BODLÁK, státní zástupce
--------------------
Ambicí je rozhodovat spravedlivě, dobře.Iveta Vávrová, redaktorka
--------------------
Prezident se také setkal s předsedou Ústavníhosoudu Josefem Baxou. Řešili výhrůžky, kterým soudci čelili po lednovém zamítnutí návrhu na zrušení úpravy valorizace penzí. Společně budou víc vysvětlovat roli Ústavníhosoudu, říká Baxa.Josef BAXA, předseda Ústavníhosoudu
--------------------
Ústavnísoud není tím, kdo přiznává nebo odnímá důchody nebo je snižuje nebo zvyšuje, že prostě naše role je jiná. Přezkum ústavnosti.Iveta Vávrová, redaktorka
--------------------
Baxa s prezidentem probral i personální situaci na Ústavnímsoudu. Prezident by měl letos jmenovat nové tři ústavnísoudce. Z Pražského hradu Iveta Vávrová, Radiožurnál.

Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž nepodá dovolání v kauze znásilňování nevlastní dcery

22.02.2024 - ČT 1 (18:00 Události v regionech - Brno)

Ivana Bártová, moderátorka ČT
--------------------
Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž nepodá dovolání v kauze, ve které brněnský krajský soud potrestal muže podmínkou za znásilňování nevlastní dcery. Zákonné podmínky mu to neumožňují. Případ zhruba před měsícem vyvolal protesty, konaly se demonstrace za práva obětí znásilnění.Petr MALÝ, mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství
--------------------
Ten uložený trest se jeví nepřiměřeně mírný, ale zákonné podmínky pro podání dovolání nesplňuje. Ten trest byl totiž uložen v mezích trestní sazby stanovené pro zločin znásilnění a podmíněný odklad takového trestu trestní zákoník obecně připouští.Vlasta Macháčová, redaktorka
--------------------
Případem se zabývá i Ministerstvospravedlnosti. To může za určitých okolností podat k Nejvyššímusoudu stížnost pro porušení zákona. V této konkrétní kauze by to ale nic nezměnilo, výsledkem by byl výrok důležitý pro budoucí podobné případy.

Telegraficky teď celostátní zprávy

22.02.2024 - ČT 1 (18:00 Události v regionech - Brno)

Ivana Bártová, moderátorka ČT
--------------------
Telegraficky teď celostátní zprávy. Systém důchodového pojištění loni skončil v rekordním schodku, a to skoro 73 miliard korun, penzijní výdaje vzrostly meziročně o 17 %, příjmy ale zaostávaly, stouply o 8 %. V deficitu je systém podle dat Ministerstva financí i letos. Vláda v loňském roce kvůli prudkému nárůstu výdajů prosadila mírnější růst při mimořádné červnové valorizaci důchodů. Opoziční hnutí ANO to napadlo u Ústavníhosoudu, s podnětem ale neuspělo.Před hutí Liberty Ostrava se sešly tisíce lidí na mítinku za zachování výroby oceli. Účastníci chtějí poukázat na to, že je firma v problémech, které její vedení zatím nevyřešilo. Zhruba 4,5 tisíce zaměstnanců je od 22. prosince doma na 100% platu, protože huť 1/2 roku dlužila za energie a jejich dodavatel, společnost Tamech, ji odpojila. Návrat pracovníků Liberty v týdnu už po osmé odložila. Celkem 57 nových soudců jmenoval na Pražském hradě prezident Petr Pavel. Soudcem je nově také žalobce Marek Bodlák, toho odmítl do funkce jmenovat Pavlův předchůdce Miloš Zeman. Prezident poté přijal předsedu Ústavníhosoudu Josefa Baxu, se kterým mimo jiné probíral budoucí nominace na ústavnísoudce nebo útoky na instituci po nedávném rozhodnutí o valorizaci důchodů.

Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž nepodá dovolání v kauze muže za mnohonásobné znásilnění nevlastní dcery

22.02.2024 - ČRo Radiožurnál (18:10 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře)

Tomáš Pancíř, moderátor
--------------------
Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž nepodá dovolání v kauze muže, kterému odvolací Krajský soud v Brně za dlouhodobé znásilňování nevlastní dcery uložil podmíněný trest. Nejvyšší státní zastupitelství o tom informovalo na webu s tím, že uložený trest se sice skutečně jeví jako nepřiměřeně mírný, ovšem zákonné podmínky pro podání dovolání nenaplňuje, protože je uložen v mezích trestní sazby a přípustný je jeho podmíněný odklad. Trest tedy podle nejvyššího státního zastupitelství formálně odpovídá zákonným podmínkám, přičemž samotnou nepřiměřenost trestu nelze dovoláním napadnout. Já už teď ve vysílání vítám Filipa Ščerbu z katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dobrý den.Filip Ščerba, vedoucí katedry trestního práva, Právnická fakulta UP v Olomouci
--------------------
Dobrý večer vám i posluchačům.Tomáš Pancíř, moderátor
--------------------
Opravdu neměl nejvyšší státní zástupce žádnou možnost ten rozsudek napadnout?Filip Ščerba, vedoucí katedry trestního práva, Právnická fakulta UP v Olomouci
--------------------
Ten rozsudek jsem neviděl, ale jestliže vycházím z těch informací, které i vy jste uváděl, totiž, že ten trest byl uložen v rámci zákonné trestní sazby a nemám důvod o tom pochybovat, tak v takovém případě skutečně nejvyšší státní zástupce neměl možnost podat dovolání, přesněji řečeno, nevidím tam také žádný z taxativně stanovených zákonných důvodů pro podání dovolání.Tomáš Pancíř, moderátor
--------------------
K té otázce sazby, tam je to asi zřejmé, protože jestli jsem se dobře díval do tr. zákoníku, tak v tom příslušném druhém odstavci je trestní sazba 2–10 let, takže ty tři roky v té sazbě samozřejmě jsou. Já jsem odpoledne na sociálních sítích zaznamenal i debatu, jestli nemohl nejvyšší státní zástupce využít jiný argument než nepřiměřenost trestu, protože těch okolností, za kterých může nejvyšší státní zástupce podat dovolání, je v tr. řádu víc. Nešlo třeba argumentovat nesprávným právním posouzením té věci.Filip Ščerba, vedoucí katedry trestního práva, Právnická fakulta UP v Olomouci
--------------------
No, to nešlo, protože pokud vycházím z těch informací, které se objevily v médiích, tak nesprávným právním posouzením bylo možné argumentovat pouze v tom případě, kdyby byl ten čin posouzen podle nesprávného ustanovení tr. zákoníku. Nemám žádné takové informace, které by mohly vést jako k závěru, že zde taková chyba nastala. Nevím, viděl jsem ten spis, ale tady bych se opravdu pouštěl do nějakých spekulací, pokud jde čistě o ten hrozící trest nebo o ten uložený trest, tak tam ten důvod, který jste zmiňoval, by na to nebylo možné použít.Tomáš Pancíř, moderátor
--------------------
Za jakých okolností vlastně může nejvyšší státní zástupce obecně, když teď odhlédneme od tohoto případu, podat dovolání?Filip Ščerba, vedoucí katedry trestního práva, Právnická fakulta UP v Olomouci
--------------------
Tak dovolání je možné podat výhradně proti konečnému rozhodnutí soudu druhého stupně, tedy v zásadě odvolacího soudu, a to dovolání je možné podat pouze z taxativně, tedy uzavřeným způsobem vymezených dovolacích důvodů. Když to řeknu velice stručně, tak ty důvody představují nějaké závažné vady, ke kterým by došlo v tom dosavadním průběhu řízení.Tomáš Pancíř, moderátor
--------------------
Když se vrátím k tomu diskutovanému případu a k tomu diskutovanému rozsudku Krajského soudu v Brně, tak tím případem se zabývá ještě ministerstvospravedlnosti, vyžádalo si celý soudní spis. Ministrspravedlnosti může za určitých okolností podat k Nejvyššímusoudu stížnost pro porušení zákona. Může tenhle případ podle vás splňovat podmínky pro podání takové stížnosti?Filip Ščerba, vedoucí katedry trestního práva, Právnická fakulta UP v Olomouci
--------------------
Neznám ten případ, neviděl jsem ten spis, a proto nemohu jako odpovědět na otázku.Tomáš Pancíř, moderátor
--------------------
Dobře, já tomu samozřejmě rozumím, zeptám se možná trochu jinak. Ten základní důvod, to znamená pocit, že ten trest není adekvátní, že je příliš mírný, mohl by být důvodem pro to, aby ministrspravedlnosti podal stížnost pro porušení zákona?Filip Ščerba, vedoucí katedry trestního práva, Právnická fakulta UP v Olomouci
--------------------
Ano, v obecné rovině ano, protože vlastně přímo tr. zákoník stanoví kritéria pro ukládání trestu a pokud by v konkrétním případě soud nerespektoval tato kritéria, tak by ministrspravedlnosti mohl v podané stížnosti pro porušení zákona namítat, že právě došlo k porušení těchto ustanovení tr. zákoníku.Tomáš Pancíř, moderátor
--------------------
Kdyby ministrspravedlnosti opravdu podal tu stížnost pro porušení zákona, která by tedy směřovala v neprospěch toho odsouzeného, mohla by být teoreticky výsledkem zpřísnění trestu?Filip Ščerba, vedoucí katedry trestního práva, Právnická fakulta UP v Olomouci
--------------------
Ne, v žádném případě, protože současná právní úprava je nastavena tak, že pokud ministrspravedlnosti podá stížnost pro porušení zákona v neprospěch obviněného, tak i když mu Nejvyššísoud, tedy ministrovi vyhoví, tak v takovém případě nastupuje pouze tzv. akademický výrok, to znamená, že Nejvyššísoud v takových případech konstatuje, že došlo k porušení zákona, ale tímto končí, to znamená, že ten vazný rozsudek není zrušen, v takových případech má ta stížnost pro porušení zákona v podstatě pouze ten význam, že pak to rozhodnutí Nejvyššíhosoudu může představovat důležitou součástí judikatury, to znamená, může být vodítkem pro soudy v dalších podobných případech a v té konkrétní věci už tu nápravu jednat nelze.Tomáš Pancíř, moderátor
--------------------
Filip Ščerba z katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci byl naším hostem. Díky za rozhovor, na slyšenou.Filip Ščerba, vedoucí katedry trestního práva, Právnická fakulta UP v Olomouci
--------------------
Na slyšenou.

Soud potvrdil ušlý plat starostovi, který po obvinění odstoupil

23.02.2024 - Hospodářské noviny (krátce)

...čin nestal. Paluska vzápětí začal usilovat o očištění svého jména a náhradu škody. Na ministerstvuspravedlnosti vysoudil omluvu a náhradu za své stíhání včetně toho, kolik jej stáli jeho advokáti.... You do not have access to the full text of the item. If you would like the full version, please contact our customer support team - help@newtonmedia.eu.
Marek Pokorný

Hrad ho neměl rád. Teď se stal soudcem

23.02.2024 - Mladá fronta DNES (Z domova)

Černočervený talár státního zástupce vymění nyní za talár černofialový. Žalobce Vrchního státního zastupitelství v Praze Marek Bodlák, který dozoroval například případ skartace tajné zprávy o Vrběticích na Hradě, se stane okresním soudcem. Bodlák v minulosti také odložil podnět prezidenta Miloše Zemana, že během hospitalizace v Ústřední vojenské nemocnici čelil pokusu o sabotáž a převzetí jeho pravomocí. Včera se Bodlák stal jedním ze sedmapadesáti nových soudců, které na Pražském hradě jmenoval současný prezident Petr Pavel. Na včerejší akt si Bodlák musel počkat, jeho jmenování navrhl ministrPavelBlažek už předloni na podzim, ale tehdy to Zeman odmítl. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že se Bodlák angažoval v procesu nezákonného stíhání s exministryní obrany Vlastou Parkanovou, podle médií se ale jednalo o pomstu Hradu za postup v některých kauzách spojených s jeho fungováním. Ze žalobců soudci Bodlák na vrchním státním zastupitelství působil několik let jako šéf odboru závažné hospodářské a finanční kriminality, který vyšetřuje nejzávažnější kriminální kauzy. V této funkci ho nahradí jiný známý žalobce Jiří Pražák. Ten v minulosti na vrchním zastupitelství vedl také některé známé případy, třeba vyšetřování manipulace se zakázkami v Lánské oboře či kauzu Davida Ratha. Vedle Bodláka vymění talár také další žalobci, Martin Feřt z liberecké pobočky Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, Jan Novotný z Městského státního zastupitelství v Praze, Eva Čermáková z chomutovského státního zastupitelství a Tereza Tupá, která byla státní zástupkyní v Mělníku. Aktuální jmenování desítek soudců je Pavlovo druhé. Poprvé jmenoval soudce loni v listopadu, bylo jich 52.
(row)

Usvědčený hejtman Půta, anebo jen kupčení s vinou?

23.02.2024 - Mladá fronta DNES (Názory)

Glosa Firma Metrostav uzavřela se státním zastupitelstvím dohodu o vině a trestu, v níž přiznala, že údajně dala úplatek Martinu Půtovi, libereckému hejtmanovi z hnutí Starostové pro Liberecký kraj, což je mladší „sestra“ hnutí STAN. V celé věci se vede dlouhé trestní řízení již od roku 2014. V roce 2020 krajský soud Půtu zprostil obžaloby, ale to zrušil Vrchní soud v Praze a vrátil věc opět na krajský soud. Dohoda o vině a trestu je užitečný nástroj, který urychluje trestní řízení. Ale tato mince má dvě strany. Státní zastupitelství dohody zneužívá ke kupčení se spravedlností a snaží se dotlačit některé obviněné přiznat něco, co nikdy neudělali. Lidé, kteří nejsou protřelí kriminálníci, trestní stíhání nesou těžce, zvláště pokud vědí, že se trestného činu nedopustili. Někdy přistoupí na dohodu se státním zastupitelstvím, které za přiznání viny, byť není pravdivé, nabídne mírný trest. Státní zástupce se může prezentovat údajným vítězstvím, obviněnému skončí bezesné noci z neustálého chození po soudech – a tak se přizná, byť nic neudělal. Přijme podmíněný trest, aby měl pokoj. V případě Metrostavu je jistě možná motivace vyhnout se trestu zákazu účasti ve veřejných zakázkách, což by pro něj bylo likvidační. Všichni jsou nakonec spokojeni, jen pravda zapláče. Ale koho zajímá pravda? Státní zastupitelství je ochotno o to více ustoupit v otázce trestu, když se mu věc nedaří, táhne se dlouho a je v ní více obžalovaných. Pak se snaží s některým z nich uzavřít dohodu o vině a trestu s tím, že přiznání jednoho prezentuje jako důkaz viny těch ostatních. Ale někdo se může z různých důvodů přiznat, byť nic neudělal. Dohoda o vině a trestu ze strany státního zastupitelství pak může nabrat podoby kupčení se spravedlností. Toho si musí být vědom soudce, který bude soudit ostatní obžalované. Je správný postoj Nejvyššíhosoudu, že soudce, který schválil dohodu o vině a trestu s částí obžalovaných, již nemůže rozhodovat o vině ostatních, kteří se odmítají přiznat k něčemu, co neudělali. Takový soudce je již podjatý a musí rozhodovat jiný. Ani přiznání Metrostavu není královnou důkazů o vině Martina Půty. Jisté je jen jedno: firma už chtěla mít klid na práci. Dohoda o vině a trestu je lidské dílo, může být k užitku, ale může být i zneužita. Trestní právo a spravedlnost nejsou vždy totéž.
Zdeněk Koudelka

Šalomoun: Zákon má zlepšit pověst lobbistů

23.02.2024 - Právo (Titulní strana)

Lidé se na lobbisty dívají skrz prsty. Vznikající pravidla pro lobbing, jejichž schválení kabinet Petra Fialy (ODS) už měsíce odkládá, by měla pověst lobbistů v očích veřejnosti zlepšit, řekl Právu šéf Legislativní rady vlády Michal Šalomoun (piráti). ¦ Zákon o lobbování zavádí registr lobbistů a jejich povinnost hlásit kontakty s takzvanými lobbovanými. Proč diskuse vaší vládě zabírá tolik času? Stále jsme nenašli shodu v některých bodech. Dostali jsme též informaci, že o projednání návrhu má zájem i tripartita. Očekávám další diskusi o postavení profesních komor a odborů. ¦ Že by profesní komory byly pokládány za lobbisty? Ano. Samozřejmě, pokud naplní definici lobbování, tedy že se soustavně snaží ovlivnit podobu legislativy nebo koncepčních materiálů, a to mimo platformy, které lobbingem nejsou, jako například připomínkové řízení nebo veřejné konzultace. Navrhovala to Protikorupční i Legislativní rada vlády, kterým předsedám. Tyto organizace lobbují z podstaty a není na tom nic špatného. Pokud někdo chce zcela legitimně ovlivňovat podobu legislativy, nemá se za to stydět. Má to přiznat a nedělat to pokoutně. Lidé se na lobbing dnes dívají skrz prsty, což by mohl zákon změnit. ¦ Oddaluje schválení zákona o lobbingu ještě další zádrhel? Kvůli změnám navrhl ministrspravedlnostiPavelBlažek (ODS) ještě před schválením konzultaci s předsedy poslaneckých klubů Sněmovny. Vrátili jsme totiž možnost, že by mezi lobbované osoby patřili i asistenti poslanců. Zatím na tom ale není shoda. Vláda chce od předsedů klubů zpětnou vazbu. (Pokračování na str. 2)Zákon má zlepšit pověst lobbistů(Pokračování ze str. 1) Další otázka je, jestli bude lobbovaným i prezident. Já jsem pro. Mým argumentem je, že prezident završuje legislativní proces a disponuje právem veta, logicky by lobbovaným měl být. Protiargument je, že by bylo vhodné, aby prezident zůstal nadstranický a aby na něj nebyl vyvíjen tlak. Pokud by jeho jméno figurovalo v seznamu lobbistických kontaktů, mohl by na něj být vyvíjen nátlak, aby své kroky vysvětloval. ¦ Jak se vláda staví k tomu, aby se zákon vztahoval například i na společnost ČEZ? To je další sporná otázka. Zákon o lobbingu by měl mimo jiné osvítit situace, kdy se do legislativy propisují soukromé zájmy. Do společnosti, která je ovládaná státem, se soukromé zájmy nepropisují. Ministři, kteří mají pod sebou přímo řízené organizace a vykonávají tam majetková práva, tento názor zastávají a vidí v tom nepraktičnost návrhu. Ale jsou také opačné názory. Budeme o tom ještě debatovat. Objevila se i další věc, mezi lobbisty by měli být zahrnuti ředitelé škol, kteří se podílejí na koncepčních materiálech projednávaných s ministerstvem školství. A je otázka, jestli by to seznam lobbistů moc nerozbobtnalo. ¦ Každý ředitel školy, který by se v nějaké věci například soustavně obracel na ministerstvo, by se musel přihlásit jako lobbista? Je to otázka, zda je dobré pojímat definici takto široce. Myslím si, že spíš ne, ale nejsem v detailu těchto procedur. Při projednávání návrhu jsme diskutovali na konkrétních příkladech, zda o lobbing půjde, či nikoli. Slyšel jsem jich hodně, ale tohle i pro mě byla novinka. Školská legislativa je poněkud svébytná. Je potřeba to ještě promyslet. ¦ Jak zákon řeší ovlivňování politiků lidmi, kteří sami sebe za lobbisty nepokládají? Lobbing máme sice vymezen, ale určitě se objeví šedé zóny. Když bude ministr mluvit s ředitelem podřízené organizace o tom, jak má něco řídit, nebo jestli má podepsat nějakou smlouvu, to se vůbec zákona netýká. Ale v momentě, kdy někdo chodí přesvědčovat ministra, že tu máme nový zákon a je potřeba v něm podpořit určitý segment, už to lobbing je. ¦ Lobbování, které chce zákon regulovat, by se mělo týkat pouze změn v legislativě? Ano, a koncepčních materiálů. ¦ Shodujete se ve vládě v tom, jak porušení zákona trestat? Já s ministremspravedlnosti se v tom shodneme a doufám, že nás ostatní podpoří. Když lobbista zapomene podat seznam svých kontaktů za půl roku, bude vyzván ministerstvem k nápravě. Teprve pokud tak neučiní, bude potrestán. Nejpřísnější postihy by měly být za recidivu a úmyslné porušování zákona. Zákon hovoří o třech sazbách pokut, do padesáti tisíc korun, do tří set tisíc a třetí je milion korun až tři procenta z obratu. Původně v zákoně byl limit milion. Ale vzhledem k tomu, že legislativa může mít vliv i na miliardy korun, přišlo nám to málo.Další otázka je, jestli bude lobbovaným i prezident
Karolina Brodníčková

() Baxa na Hradě

23.02.2024 - Právo (Zpravodajství)

Nový tým na Ústavnímsoudu podle jeho předsedy Josefa Baxy funguje. Je zaujatý prací, motivovaný a na soudu jsou kolegiální vztahy. Baxa to včera řekl po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. S hlavou státu hovořil i o budoucích nominacích na ústavnísoudce. Prezident má letos navrhnout Senátu další tři adepty na ústavnísoudce. V červnu mandát skončí místopředsedovi soudu Vojtěchu Šimíčkovi a soudci TomášiLichovníkovi, v prosinci Davidu Uhlířovi.

Rozsudek v případu znásilňované dívky platí

23.02.2024 - Právo (Zpravodajství)

V lednu veřejností otřáslo rozhodnutí brněnského krajského soudu, který za mnohonásobné znásilňování nevlastní dcery zmírnil otčímovi původně uložený tříletý trest vězení na podmínku. Po rozhodnutí soudu zbývala možnost uložený trest zvrátit dovoláním. Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž ale včera oznámil, že se na Nejvyššísoud neobrátí, neboť k tomu neshledal zákonné důvody. „Uložený trest se skutečně jeví jako nepřiměřeně mírný, ovšem zákonné podmínky pro podání dovolání nenaplňuje, protože je uložen v mezích trestní sazby stanovené pro zločin znásilnění a podmíněný odklad takového trestu je obecně podle trestního zákoníku přípustný. Trest tedy formálně odpovídá zákonným podmínkám, přičemž samotnou nepřiměřenost trestu nelze dovoláním napadnout,“ konstatoval mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. „Rozsudek byl přezkoumán i z dalších hledisek, zda je zatížen takovou vadou, která by umožnila nejvyššímu státnímu zástupci podat dovolání. Nicméně ani v tomto směru není žádný zákonný dovolací důvod naplněn. Nejvyšší státní zástupce tak dospěl k závěru, že v uvedené věci v současnosti neexistuje možnost, jak by mohl rozhodnutí krajského soudu účinně zvrátit,“ dodal mluvčí. Soud se při zmírnění rozsudku odkázal i na závěry znaleckého posudku s tím, že prožité utrpení by snad nemělo mít do budoucna na dívku zásadní negativní dopady. Dívka se přitom pokusila o sebevraždu. Na podporu dívky vznikla i sbírka, v které se vybralo několik milionů korun. Případ také otevřel debatu o trestech za podobné případy.Uložený trest se skutečně jeví jako nepřiměřeně mírný, ovšem zákonné podmínky pro podání dovolání nenaplňuje Petr Malý, Nejvyšší státní zastupitelství
(pko)

() Novákovou by mohl nahradit Sulyok

23.02.2024 - Právo (Ze zahraničí)

Maďarská vládní strana Fidesz premiéra Viktora Orbána oznámila, že jejím kandidátem na prezidenta je 67letý Tamás Sulyok, současný předseda Ústavníhosoudu. Prezidentka Katalin Nováková odchází z funkce po skandálním udělení milosti bývalému zástupci ředitele dětského domova, který kryl sexuální zneužívání dětí ředitelem ústavu. V Maďarsku volí prezidenta parlament, opozice zatím svého kandidáta nepředstavila.
(ivi)

Znásilňoval nevlastní dceru, podmínka platí

23.02.2024 - Lidové noviny (Domov)

BRNO Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž nepodá dovolání v kauze muže, kterému odvolací Krajský soud v Brně za dlouhodobé znásilňování nevlastní dcery uložil podmíněný trest. Zákonné podmínky mu neumožňují rozsudek napadnout. Případ zhruba před měsícem vyvolal protesty, konaly se demonstrace za práva obětí znásilnění. „Uložený trest se skutečně jeví jako nepřiměřeně mírný, ovšem zákonné podmínky pro podání dovolání nenaplňuje, neboť je uložen v mezích trestní sazby stanovené pro zločin znásilnění a podmíněný odklad takového trestu je obecně dle trestního zákoníku přípustný. Trest tedy formálně odpovídá zákonným podmínkám, přičemž samotnou nepřiměřenost trestu nelze dovoláním napadnout,“ uvedlo Nejvyšší státní zastupitelství. Rozsudek byl ze strany úřadu přezkoumán i z dalších hledisek, a to, zda je zatížen takovou vadou, která by umožnila nejvyššímu státním zástupci dovolání podat. Ani v tomto směru ale podle žalobců není žádný zákonný dovolací důvod naplněný. „Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž tak dospěl k závěru, že v uvedené věci v současnosti neexistuje možnost, jak by mohl rozhodnutí krajského soudu účinně zvrátit,“ uvedlo NSZ. Kauza se týká muže, jenž byl odsouzen za výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie a znásilnění. Dívku si natočil při intimním styku, poté ji rok a půl až pětkrát týdně nutil k sexu. Před soudem ve Vyškově prohlásil vinu, Krajský soud v Brně už mohl přezkoumat jen výrok o trestu. Rozhodl tak, že původně uložené tříleté vězení podmínečně odložil na pět let. Krajský soud dle zveřejněného odůvodnění přihlédl k doznání pachatele, jisté míře sebereflexe i jeho závazkům vůči zbytku rodiny, kterou by z vězení nemohl podporovat, a také vůči oběti, jíž by měl platit odškodnění. „Nejedná se a priori o násilníka, devianta či sexuálního predátora,“ stojí v rozsudku krajského soudu, který také tvrdí, že „prvotní impulz k intimnímu sexuálnímu kontaktu vzešel od poškozené“. Krajský soud v odůvodnění označil případ za hraniční, kdy lze ještě na odsouzeného působit bez přímého výkonu trestu odnětí svobody. Verdikt vzbudil pozornost, podle řady kritiků je příliš mírný. Dle médií se oběť po rozsudku krajského soudu pokusila o sebevraždu a je v psychiatrické péči. Krajský soud při tom vycházel z předpokladu, že její psychická újma je spíše mírnější, s pozitivní prognózou. Co (z)může ministr Případem se zabývá také ministerstvospravedlnosti. Ministr může za určitých okolností podat k Nejvyššímusoudu stížnost pro porušení zákona. Soud by ale v takovém případě mohl vyslovit pouze akademický výrok, který bude mít význam pro jiné obdobné případy, ale výsledek kauzy nezmění. Oproti tomu dovolání nejvyššího státního zástupce může vést i ke zrušení verdiktu Nejvyššímsoudem. Poznámku čtěte 1a straně 8
čtk

Baxa: Žádné hrubé záplaty na hrubý pytel

23.02.2024 - Lidové noviny (Domov)

PRAHA Ústavní činitelé a představitelé institucí by se měli pokusit kultivovat veřejnou debatu a nepřispívat ke slovní agresi. Předseda Ústavníhosoudu to řekl po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. Ústavnísoud dle něj bude muset pokračovat v osvětové činnosti, aby neztratil důvěru, již dlouhodobě má. Baxa o včerejší setkání s prezidentem na Hradě sám požádal. Počátkem února uvedl, že on i jeho kolegové byli po lednovém rozhodnutí o mimořádném zvýšení důchodů, kdy zamítli návrh na zrušení úpravy valorizace penzí, terčem urážek i výhrůžek. Podotkl, že ho zaskočila razance veřejné diskuse i výroků o tom, že soudci jsou zaprodaní, zkorumpovaní, provládní či bolševičtí. Úvahu, že soud jde při svém rozhodování někomu na ruku, tehdy označil za zcela nemístnou. Připomněl, že ústavnísoudci mají desetileté funkční období, takže zažijí „mnoho dalších vlád i další prezidenty“. S hlavou státu se Baxa shodl, že Ústavnísoud se nemůže vyhnout kritice svého rozhodování, za škodlivé ale považuje zpochybňování nezávislosti, nestrannosti a plnění role soudu. „Zdá se, že budeme muset ve své osvětové činnosti pokračovat v každé jednotlivé věci, abychom důvěru, kterou máme dlouhodobě, neztratili,“ řekl. Baxa už v minulosti uvedl, že ho netěší hrubost a vulgarita, které provázejí některé debaty. Rolí ústavních činitelů a představitelů institucí podle něj je pokusit se debatu kultivovat a nepřispívat k takovému trendu. „Naší povinností je spíše se snažit o zlepšování kultury veřejné diskuse a naopak nenaskakovat, nereagovat stejným způsobem, i když jsme předmětem útoků, výhrůžek nebo urážek,“ doplnil. Podle předsedy Ústavníhosoudu by soudy a soudci neměli hledat hrubé záplaty na hrubý pytel, nýbrž trpělivě, srozumitelně a kultivovaně vysvětlovat co a proč dělají a jaké mají důvody pro svá rozhodnutí. „Aby to bylo pro lidi srozumitelné a aby i ti, kteří třeba očekávali jiný výsledek, pochopili a přijali s porozuměním, že soud nějak rozhodl. Bez pochybnosti, že tak rozhodl proto, že byl někým řízen nebo ovlivňován,“ řekl Baxa. Kvůli snížení mimořádné valorizace penzí, které prosadila vláda kvůli růstu výdajů, se na Ústavnísoud obrátilo hnutí ANO. Chtělo dosáhnout zrušení důchodové novely a doplacení penzí dle původního vzorce. Ústavnísoud návrh ANO výraznou většinou hlasů zamítl.
čtk

Lidové soudy

23.02.2024 - Lidové noviny (Názory)

Výši trestu si nemůže vynucovat veřejnostUtlačovatelský patriarchát se projevil v nejčistší podobě, tolerance vůči násilí. Takto nějak i mnohem barvitěji by se dalo komentovat rozhodnutí nejvyššího státního zástupce Igora Stříže z pozic naštvaného feminismu. Pan Stříž totiž nepodá dovolání v případě mnohonásobného dlouhodobého znásilňování, jehož pachatel byl potrestán pouze podmíněným trestem. „Uložený trest se skutečně jeví jako nepřiměřeně mírný, ovšem zákonné podmínky pro podání dovolání nenaplňuje, ... přičemž samotnou nepřiměřenost trestu nelze dovoláním napadnout, ... neexistuje možnost, jak by mohl (nejvyšší státní zástupce – pozn. red. ) rozhodnutí krajského soudu účinně zvrátit,“ stojí v oficiální zprávě zastupitelství. Pan Stříž se nepochybně stane terčem kritiky, do jaké míry je oprávněná, je věc jiná. Právo je vždy svázáno se zákony, a proto – chceme-li, aby bylo pro všechny stejné – nemůžeme žádat, aby si veřejnost „vydržkovala“ pro někoho trest přísnější, případně pro jiného mírnější. Lze samozřejmě apelovat na zákonodárce, aby zpřísnili tresty, nicméně i zde se ptejme, do jaké míry je to účelné. A to prosím není výraz cynismu, ale zdravého rozumu, soudy by obecněji mohly sahat k vyššímu odškodnění, a proto je vhodnější, aby pachatel měl příjem, ze kterého lze odškodné strhávat. Pak je tu otázka, do jaké míry jsou za stav, který se veřejnosti nelíbí (docela pochopitelně), odpovědní soudci a soudy. Lze tvrdit, že soudy jsou do jisté míry žábou na prameni a jejich reakce na kauzu ukazuje pramalou ochotu na věci cokoli změnit. Dejme tomu, že chápeme, že soudci jsou zavaleni prací, ale aby nám prezidentsoudcovskéunie touto skutečností omlouval, že „nemají čas“ na další vzdělávání a školení, je nepřípustné. Existuje hromada náročných profesí, které bez neustálého sebevzdělávání nemohou fungovat. Proč by měli mít soudci výjimku? Tlačme především na ně, soudci jsou pány procesu, oni rozhodují o tom, zda se nám justiční spravedlnost zdá spravedlivá.
Martin Zvěřina

Podmínka za znásilňování dívky

22.02.2024 - Prima (18:55 Hlavní zprávy)

Roman Šebrle, moderátor
--------------------
Příběh dívky znásilňované nevlastním otcem, který od soudu odešel s tříletou podmínkou, je nejspíš u konce.Soňa Porupková, moderátorka
--------------------
V ostře sledované kauze nepodá nejvyšší žalobce dovolání, protože mu to neumožňují zákonné podmínky.Roman Šebrle, moderátor
--------------------
Případ vyvolal v Česku zhruba před měsícem pobouření i solidaritu s oběťmi znásilnění.Jakub Nakládal, redaktor
--------------------
Rok a půl zneužíval podle rozsudku lesní dělník z Vyškovska nezletilou dceru své družky. Dívku měl jako sexuální otrokyni. Zvrhlé hrátky si natáčel na mobil a záznamem ji následně vydíral.znásilňovaná dívka, natočeno v lednu 2024
--------------------
Pod pohrůžkou, že to řekne mámě a že mně jakoby máma věřit nebude, že bude věřit jemu a takhle, tak ze strachu jsem vždycky jakoby na to přistoupila.Jakub Nakládal, redaktor
--------------------
Když znásilňovaná dívka vše oznámila na policii, doufala, že se situace obrátí k lepšímu. Jenže místo toho přišla další rána. Okresní soud nejprve poslal muže na tři roky do vězení. Krajský soud později trest zmírnil na podmíněný. Justice své rozhodnutí mimo jiné zdůvodnila tím, že první sexuální styk iniciovala sama patnáctiletá dívka jako pomstu své matce.matka znásilňované dívky
--------------------
Dobrý den. Nezlobte se, nebudeme poskytovat žádný rozhovor. Na shledanou.redaktorka; citace: Citace z anonymizovaného rozsudku KS v Brně
--------------------
Na dotaz vyšetřovatele upřesňuji, že jsem s ním navázala milenecký vztah. Měli jsme spolu asi pětkrát z mé strany dobrovolný sex. Poprvé, když mi bylo 15 let.Jakub Nakládal, redaktor
--------------------
Do případu znásilňované dívky se vložilo Ministerstvospravedlnosti a taky nejvyšší žalobce. Podle něj však neexistuje možnost, jak rozhodnutí soudu zvrátit, a podmíněný trest pro otčíma tak platí.Petr Malý, mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství
--------------------
Ten uložený trest se skutečně jeví jako nepřiměřeně mírný. Ovšem nesplňuje podmínky pro podání dovolání. Ten trest byl totiž uložen v mezích zákonné trestní sazby stanovené pro zločin znásilnění.Jakub Nakládal, redaktor
--------------------
Případem se i dál zabývá Ministerstvospravedlnosti. To by za určitých okolností mohlo podat stížnost pro porušení zákona k Nejvyššímusoudu. Soud by ale v takovém případě mohl vyslovit pouze akademický výrok, který bude mít význam pro jiné obdobné případy, ale výsledek kauzy nezmění. Jakub Nakládal, CNN Prima News.

Případ dívky znásilňované nevlastním otcem

22.02.2024 - ČT 1 (19:00 Události)

Marcela Augustová, moderátorka ČT
--------------------
Podmínka za dlouhodobé znásilňování nevlastní dcery platí. Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž dovolání v téhle kauze nepodá.Michal Kubal, moderátor ČT
--------------------
Instituce dnes na svých stránkách oznámila, že zákonné podmínky neumožňují rozsudek napadnout. Stížnost pro porušení zákona může k Nejvyššímusoudu poslat Ministerstvospravedlnosti. To se teď případem zabývá.Kateřina Golasovská, redaktorka ČT
--------------------
Na psychiatrii už je zhruba měsíc. Skončila tam potom, co brněnský krajský soud zmírnil rozsudek pro jejího otčíma. Pokusila se o sebevraždu. Následky pro dívku ale mělo i zveřejnění písemného rozsudku odvolacího soudu.Anna , oběť znásilnění
--------------------
Prostě nevím, co mám dělat. Já su prostě na pokraji totálního nervovýho zhroucení.Kateřina Golasovská, redaktorka ČT
--------------------
S rozsudkem soud totiž zveřejnil i odůvodnění zmírnění trestu.Marcel Jurčaga, zmocněnec znásilňované dívky
--------------------
Které ji určitými svými pasážemi, když tak řeknu jako zasáhlo. Od té doby ten stav je spíš teda horší než lepší.Kateřina Golasovská, redaktorka ČT
--------------------
Případem se Nejvyšší státní zastupitelství zabývalo z vlastní iniciativy, podat dovolání ale nemůže.Petr Malý, mluvčí, Nejvyšší státní zastupitelství
--------------------
Ten uložený trest se jeví nepřiměřeně mírný, ale zákonné podmínky pro podání dovolání nesplňuje. Ten trest byl totiž uložen v mezích trestní sazby stanovené pro zločin znásilnění.Kateřina Skalková, ředitelka, odbor dohledu a kárné žaloby, Ministerstvospravedlnosti
--------------------
To je přesně ta linie, kterou my se zabýváme, protože excesivně mírný trest může být důvodem pro podání stížnosti pro porušení zákona.Kateřina Golasovská, redaktorka ČT
--------------------
Nejvyššísoud ale na základě stížnosti ministerstva výsledek kauzy změnit nemůže, mohl by pouze vyslovit tzv. akademický výrok.Kateřina Skalková, ředitelka, odbor dohledu a kárné žaloby, Ministerstvospravedlnosti
--------------------
To znamená, ta stížnost bude mít vliv na všechny další případy, které v podobných věcech se budou rozhodovat. Tím právním názorem Nejvyššíhosoudu potom se budou trestní soudy řídit.Marcel Jurčaga, zmocněnec znásilňované dívky
--------------------
Klientka mi sdělovala, že i toto je určitá forma zadostiučinění, nějaká vyšší instance veřejnosti sdělí, že skutečně ten trest byl mírný.Kateřina Golasovská, redaktorka ČT
--------------------
Otčím nutil dívku ke styku rok a půl až pětkrát týdně. Odsouzený byl také za výrobu dětské pornografie. Okresní soud ve Vyškově mu uložil tříleté vězení, brněnský krajský soud ho podmínečně odložil na pět let.Anna , oběť znásilnění
--------------------
Je to hrozně nespravedlivé a nejenom vůči mně, ale i vůči ostatním obětem jak sexuálního, tak celkově domácího násilí.Kateřina Golasovská, redaktorka ČT
--------------------
Rozhodnutí brněnského krajského soudu vyvolalo protesty. Spravedlnost pro oběti sexuálního násilí demonstrující zhruba před měsícem požadovali i tady přímo před budovou ministerstva.demonstranti
--------------------
Co chcem, je spravedlnost.Kateřina Golasovská, redaktorka ČT
--------------------
Resort tehdy prohlásil, že se snaží systém pomoci obětem sexuálního násilí zlepšit, mimo jiné i navrhovanou redefinicí znásilnění. Vlasta Macháčová a Kateřina Golasovská, Česká televize.Michal Kubal, moderátor ČT
--------------------
Teď řeč paragrafů. Znásilněním je podle platného zákona situace, kdy pachatel oběť k sexu donutil násilím nebo pod jeho hrozbou. Novela, kterou v prvním čtení podpořili poslanci a tento týden i ústavně-právní výbor dolní komory, by to měla změnit. Znásilněním by měl být pohlavní styk, se kterým oběť nesouhlasila a dala to najevo. Obě definice pracují taky s bezbranností oběti. Tu ale současný zákoník nijak nedefinuje. Soudy ale ve svých rozsudcích uvádějí, že jde třeba o stav, kdy je oběť opilá nebo spí. Novela z dosavadní rozhodovací praxe vychází, zároveň zavádí pravidlo, že za bezbranného bude justicí považován automaticky každý do 12 let. U trestných činů spáchaných na takto malých dětech soudy nebudou zkoumat, zda se stykem souhlasily, nebo nikoliv, a pachatele nebude možné odsoudit za mírněji trestané pohlavní zneužití. Znásilnění se týká i kauza psychiatra Jana Cimického. Je obžalovaný z útoku vůči 39 ženám, většinou svým pacientkám. Lékař vinu odmítá, státní zástupkyně mu navrhuje tříletý trest. U soudu dnes některé z žen vypovídaly. Kvůli jejich ochraně bylo projednávání neveřejné.Johana Šulcová, redaktorka ČT
--------------------
Státní zástupkyně se zmocněnci údajných obětí a naproti nim obhájce. Jan Cimický ani tentokrát k soudu nedorazil a neslyšel tak ani výpověď svého bývalého kolegy.Zdeněk Šolle u soudu řekl, že v době, kdy Jan Cimický odešel z psychiatrické nemocnice v Bohnicích, tak se mezi lékaři mluvilo o tom, že se nevhodně choval k některým pacientkám.Martina Adámková, státní zástupkyně
--------------------
Existovalo povědomí v té době, kdy vy jste jako lékař působil v psychiatrické léčebně, o sexuální nezdrženlivosti pana obžalovaného?Zdeněk Šolle, bývalý lékař v Psychiatrické nemocnici Bohnice
--------------------
V tý době, kdy já jsem tam působil jako lékař, tak nevím, jestli existovalo, ale k tomu já jsem se nedostal. (...) Pak vím, že doktor Cimický byl propuštěn z tý léčebny, tak kolem toho samozřejmě šly nějaký řeči. Ale to už jsem tam nepracoval.Johana Šulcová, redaktorka ČT
--------------------
Šolla léčil i jednu z údajných obětí, u soudu ale popřel, že by mu o zkušenostech s Janem Cimickým cokoliv řekla.Miroslav Kučerka, obhájce Jana Cimického
--------------------
My se nebudeme vyjadřovat s panem doktorem, tak se nezlobte, že nebudu komentovat ani ten průběh. Takže může bez vyjádření dneska.Johana Šulcová, redaktorka ČT
--------------------
Obžalovaný psychiatr přestal v Bohnicích pracovat před 30 lety poté, co vedení zařízení dostalo dva dotazy na Cimického chování, třeba osahávání pacientek během vyšetření.Zdeněk Bašný, bývalý ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice
--------------------
Doktor Cimický řekl, že nic takového nedělal, že to bylo snižování úzkosti, tak jsem řekl, aby se choval tak a jednal s klienty tak, aby si to nemohli takto vykládat. A když v krátkém období přišel další dotaz, který byl věrohodný, tak jsme se rozešli dohodou?Johana Šulcová, redaktorka ČT
--------------------
O útocích lékaře se od svých pacientek dozvěděli v devadesátých letech i další zdravotníci.Hana Papežová, psychiatrička
--------------------
Popsala nějaké osahávání a nepříjemné dotyky na místech intimních, které jí byly nepříjemné. A byla z toho vyděšená.Hana Fifková, sexuoložka
--------------------
Obracely se na mě se zkušenostmi se sexuálním obtěžováním v ordinaci ve smyslu nucení k sexuálním praktikám.Jan Cimický, obžalovaný psychiatr
--------------------
Pokud to bylo pochopeno některou pacientkou jinak, pak se za to hluboce omlouvám a chápu to jako profesní selhání. Nemohu se ztotožnit s tím, aby jakékoliv jiné gesto, slova či činy byly kvalifikovány jako znásilnění nebo jiné trestněprávní jednání.Johana Šulcová, redaktorka ČT
--------------------
Další jednání soud nařídil na příští týden. Jan Cimický se ho podle svého obhájce nejspíš opět nezúčastní. Johana Šulcová, Česká televize.

Polská vláda chce zmírnit pravidla pro potraty

22.02.2024 - ČT 1 (19:00 Události)

Marcela Augustová, moderátorka ČT
--------------------
Polská vláda mírní interrupční zákony. Norma, která tzv. pilulku po činí znovu dostupnou bez receptu, prošla v Sejmu právě dnes. Přichystané jsou i novely umožňující ukončit těhotenství v případě, že se prokáže vada plodu. To je nelegální od roku 2020, kdy tehdejší konzervativní kabinet pravidla zpřísnil.Mateusz Błeżuński, právník, nadace FEDERA
--------------------
Federa, slyším.Andreas Papadopulos, zpravodaj ČT
--------------------
Linka důvěry tady zvoní zhruba dvacetkrát denně.Mateusz Błeżuński, právník, nadace FEDERA
--------------------
Dobře. A ve kterém jste týdnu?Andreas Papadopulos, zpravodaj ČT
--------------------
Zaměstnanci nadace radí ženám, jak si zajistit umělé přerušení těhotenství, zpravidla je posílají do zahraničí i na české kliniky. V Polsku totiž platí nejpřísnější protipotratové zákony v Evropě. Přístup k nouzové antikoncepci je vůbec nejhorší.Mateusz Błeżuński, právník, nadace FEDERA
--------------------
Dokonce v autoritářských zemích jako Bělorusko a Rusko je jednodušší přístup k nouzové antikoncepci. Polsko je jednou ze dvou posledních zemí, kde je na to potřeba recept.Andreas Papadopulos, zpravodaj ČT
--------------------
Nová polská vláda slibovala změnu, tu začala tzv. pilulkou po.Donald Tusk, polský premiér, Občanská koalice)
--------------------
Ty nouzové antikoncepční prostředky budou dostupné bez receptu.Andreas Papadopulos, zpravodaj ČT
--------------------
Shoda ale nepanuje v otázce potratů. Ty jsou teď v zemi zakázané v 90 % případů. Výjimkou je vážné ohrožení života matky nebo znásilnění. Po rozhodnutí Ústavníhosoudu v roce 2020 už téměř není možné provést interrupci, pokud je poškozený plod.V polském Sejmu se teď kolem potratů točí spory, a to zejména mezi vládní koalicí. Každé z uskupení předložilo svůj vlastní návrh zákona, Občanská koalice a zejména levice žádá mnohem širší liberalizaci potratů.Krzysztof Gawkowski, polský ministr digitalizace, Levice
--------------------
Požadujeme, aby ženy měly kdykoliv právo na potrat do 12. týdnu těhotenství. To jr naše programové DNA. To čekáme od koaličních partnerů.Andreas Papadopulos, zpravodaj ČT
--------------------
Třetí vládní uskupení, o něco konzervativnější Třetí cesta chce naopak návrat ke stavu před rokem 2020 a vypsat referendum.Paweł Bejda, viceministr obrany, PSL, Třetí cesta
--------------------
Společnost by se k tomu měla vyjádřit.Szymon Hołownia, maršálek Sejmu, Polska 2050, Třetí cesta
--------------------
Zkusíme naše rozpory vyřešit, aby nás na každém jednání Sejmu v následujícím roce nečekala ohnivá diskuse o potratech.Andreas Papadopulos, zpravodaj ČT
--------------------
Právě před tím ale nadace Federa varuje. Obává se, že i kvůli odporu celé opozice by nakonec nemusel projít ani jeden z návrhů. A polské ženy budou muset dále dojíždět na zahraniční kliniky. Z Varšavy Andreas Papadopulos, Česká televize.

Napětí na polské politické scéně

22.02.2024 - ČT 24 (21:31 Horizont)

Jakub Szántó, moderátor
--------------------
Vedení polského Sejmu chce potrestat sedm poslanců rváčů. Za potyčku ze začátku února nejspíš opoziční politici zaplatí finanční pokutu. Kauza zatím zamířila k Ústavnímusoudu a ukazuje hluboký rozkol v polské politice.Andreas Papadopulos, redaktor
--------------------
Potyčka před polským Sejmem a v hlavní roli hned několik poslanců opoziční strany Právo a spravedlnost. Skupina chtěla přes uniformovanou stráž projít do jednací místnosti dolní komory i s Mariuszem Kaminskim a Maciejem Wasikem.Maciej Wasik, politik Práva a spravedlnosti
--------------------
Jsme poslanci, máme imunitu!Andreas Papadopulos, redaktor
--------------------
Wasik Kaminski byli v říjnu zvoleni do Sejmu. V prosinci je soud poslal do vězení za zneužití pravomocí v době, kdy vedli protikorupční úřad. Podle ústavy jejich mandáty zároveň s rozsudkem zanikly. V lednu je ale omilostnil prezident s tím, že oba nadále zůstávají poslanci.Marek Ast, poslanec, Právo a spravedlnost
--------------------
Počítali jsme s tím, že jim bude umožněno vykonávat své povinnosti. Nejvyššísoud jim mandáty potvrdil.Andreas Papadopulos, redaktor
--------------------
Maršálek Sejmu je nařídil nevpustit. Odvolává se na ústavu a odmítá právní výklad prezidentské kanceláře.Szymon Holownia, maršálek Sejmu, Polska 2050
--------------------
V Sejmu není místo pro politické chuligánství a aroganci.Jaroslaw Kaczyński, poslanec a předseda Práva a spravedlnosti
--------------------
Směřujeme k obyčejné diktatuře. Navíc takové, která slouží cizím zájmům.Andreas Papadopulos, redaktor
--------------------
Spor poukazuje na hluboký rozpor v polské politice. Sedm poslanců, kteří se do potyčky zapojili, teď od vedení Sejmu čeká trest. Minimálně přijdou o finanční bonusy. Mezi nimi je i Antoni Macierewica, blízký spojenec šéfa strany Kaczyńského. V záchvatu boje jednoho z politických spojenců popadl jako zbraň.Szymon Holownia, maršálek Sejmu, Polska 2050
--------------------
Pan Antoni Macierewicz kroutil strážníkům prsty, jednoho z nich chytil pod krkem. A to jsme ještě pominuli to, jak naložil se samotným Kamińským. Uchopil ho jak kus nábytku a probíjel si jím cestu.Antoni Macierewicz, poslanec, Právo a spravelnost
--------------------
Sedm osob bylo falešně obviněné. Děkuji vám pěkně. Máme co do činění s bezprávím.Andreas Papadopulos, redaktor
--------------------
Právu a spravedlnosti se další pokusy o návrat Kamińského s Wasikem do Sejmu komplikují. Místo jednoho z nich proti vůli strany totiž už přijala náhradnice.Monika Pawlowska, poslankyně, náhradnice za Mariusze Kamińského
--------------------
Pokud se klub strany vysloví proti mému vstupu, zůstanu nezávislou poslankyní.Andreas Papadopulos, redaktor
--------------------
věc mezitím zamířila k Ústavnímusoudu. Ten má do konce března rozhodnout, zda zasedání Sejmu bez Kamińského s Wasikem považuje vůbec za legální. Vláda dopředu vzkázala, že se rozsud řídit nebude. Tribunál je totiž podle ní stále pod vlivem lídra opozice Jaroslawa Kaczyńského. Z Varšavy Andreas Papadopulos, Česká televize.

Itálie bude umisťovat běžence do Albánie

22.02.2024 - ČT 24 (21:31 Horizont)

Jakub Szántó, moderátor
--------------------
Albánský parlament schválil dohodu s Itálií o přijetí zájemců o azyl. Už na jaře mají v balkánské zemi vzniknout dvě střediska pro 3 000 běženců. Lidé zachránění na moři italskou pobřežní stráží v nich budou čekat na vyřízení svých dokumentů. Tirana za to od Říma dostane peněžní kompenzaci.Veronika Chraščová, redaktorka
--------------------
Nesouhlas s dohodou opozice během hlasování neskrývala. Víc už ale nezmohla. Její žalobu, že dohoda porušuje ústavu tím, že přenáší státní moc jedné země do jiného státu, ústavnísoud na konci ledna zamítl.Lindita Nikollová, předsedkyně albánského parlamentu
--------------------
Pane, prosím, můžete se vrátit na místo a sledovat hlasování?Veronika Chraščová, redaktorka
--------------------
I přes námitky tak přeshraniční spolupráci schválilo 77 poslanců ve 140členném jednokomorovém parlamentu. V Albánii vzniknou dvě střediska s kapacitou až 3 000 lidí. Umisťováni do nich budou migranti, které lodě italské pobřežní stráže vyzvednou během záchranných akcí na moři. Podle dohody budou v zařízeních čekat na kladné vyřízení žádosti o azyl a vstup do Itálie, nebo v opačném případě na repatriaci.Giorgia Meloniová, italská premiérka
--------------------
Albánie dá Itálii možnost využívat některé oblasti svého území, kde Itálie na své náklady a pod svou, řekněme, jurisdikcí vybuduje dvě stavby, kde zřídí centra pro nelegální migranty.Veronika Chraščová, redaktorka
--------------------
Ve střediscích tak bude hlídkovat italská policie a působit tam budou italští migrační úředníci. Albánští policisté budou pouze hlídat okolí. Náklady na vybudování i provoz uhradí Řím. V příštích 10 letech půjde o v přepočtu 17 miliard korun.Ardžan Bastri, Šendjin, Albánie
--------------------
My Albánci jsme také jednou emigrovali. A byli jsme vítáni v Řecku, Itálii a dalších sousedních zemích. Emigrovali jsme, protože jsme museli. Na celém světě jsou chudí lidé, kteří emigrují za lepším životem.Veronika Chraščová, redaktorka
--------------------
Ne všichni Albánci ale s dohodou souhlasí. Záměr kromě opozice kritizovala i skupina demonstrantů před budou parlamentu.Arilda Llešiová, protestující
--------------------
To místo už nebude po vybudování středisek pro migranty stejné. To, co jsme viděli v jiných zemích, ukazuje, že může jít o bezpečnostní problém pro celou oblast.Veronika Chraščová, redaktorka
--------------------
Dohodu taky z lidskoprávních důvodů ostře kritizovali italští biskupové. Naopak Brusel ji považuje za možný precedens pro další podobné případy. Podle Evropské unie, ve které je Itálie členem a Albánie o členství usiluje, úmluva unijní právo neporušuje. Posledním krokem ratifikace tak bude vydání albánského prezidentského dekretu. Veronika Chraščová, Česká televize.Jakub Szántó, moderátor
--------------------
V poslední dekádě čelí Itálie silnému náporu ilegální migrace. Hlavní trasa směřuje ze severu Afriky na nejjižnější italské ostrovy jako Lampedusa. Jen za loňský rok tam na nebezpečných lodích doplulo 158 000 lidí. O polovinu víc než v předchozím roce. Počet běženců z Afriky, Blízkého východu a jižní Asie se rychle blíží rekordním číslům z roku 2016. Tehdy na vrcholu migrační krize přišlo do země 180 000 lidí.
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011