ZPRÁVY A STANOVISKA

Další informace

46. REPREZENTAČNÍ PRÁVNICKÝ PLES PF MU

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně si Vás dovoluje srdečně pozvat na 46. Reprezentační právnický ples, který se uskuteční 17. února 2018 od 19 hodin v Hotelu Courtyard by Marriott Brno. ...
Připravované akce

Pozvánka na Právnický ples 2018

Spolek českých právníků Všehrd zve na 10. února 2018 od 19 hodin do Obecního domu v Praze na Právnický ples 2018, tradiční vrchol společenské sezony právnické obce, jehož kořeny sahají až do roku 1870. Spolek českých právníků Všehrd v roce 2018 oslaví 150 let od svého založení. Ples je tradičně pořádán ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity ...
Quo Vadis

MEZINÁRODNÍ A EVROPSKÁ ASOCIACE SOUDCŮ (IAJ/EAJ) v roce 2017

Zásadní pozornost věnovala IAJ, (zejména pak její regionální organizace EAJ), kritickým reakcím na vývoj v Turecku a Polsku. Odkazem na mezinárodní dokumenty, zabývající se postavením soudnictví demokratických států, IAJ/EAJ ve svých stanoviscích zdůraznila, že porušováním základních principů nezávislosti soudnictví je zpochybněna existence nezávis ...
Pohledy a názory

Etické meze působení soudce na sociálních sítích

Na výročním zasedání Soudcovské unie, konaném dne 5. 11. 2016 v Mikulově byl Etickému soudu Soudcovské unie dán úkol posoudit etické meze aktivit soudců na sociálních sítích (Facebook, Twitter, blogy aj.), a to v souvislosti s tím, do jaké míry je svoboda projevu soudce omezena jeho soudcovskou funkcí. ...
Novinky z judikatury legislativy

Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daní

Dne 13. 12. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 429/2017 Sb. vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
Slovo prezidentky

Soudcovská unie před sněmem v roce 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Před výročním Shromážděním delegátů je čestnou povinností prezidentky SU zhodnotit uplynulý rok. Z velké části jsem tak učinila v časopisu Soudce, pro webové stránky jsem se rozhodla toto hodnocení pojmout co nejvíce prakticky, podat podrobný popis každodenní činnosti vedení SU, se zaměřením na informace, které zajímají výhradně členy unie. ...
Slovo soudce

S novým rokem přicházejí nové otázky a výzvy k řešení

Slovo soudce, které čtete v lednu 2018 (nepřeskočíte-li raději hned na další stranu) píši v čase předvánočním. V době trochu hektické, v důsledku někdy až marných snah dokončit co možná nejvíce úkolů a restů z končícího roku, ale i v době občasných úvah o roce přicházejícím. Soudcovská unie má za sebou rok volební, do dalších tří let vstupuje se stejnou prezidentkou, avšak novými viceprezidenty, členy výboru i podstatně obměněnou radou. Na úvahy o minulosti zřejmě nebude již příliš času ani prostoru, neboť prakticky ihned přicházejí nové problémy, otázky a výzvy, na které bude třeba v rámci justice reagovat. V tomto příspěvku, slibuji, že tentokrát nepříliš dlouhém, bych chtěl poukázat na některé z nich. Aktuálně přináší rozpory v prvé řadě ministerská instrukce o přípravné službě a výběru soudců, zavádějící značné změny do praxe fungující u jednotlivých krajských soudů, ale i v celé justici, po řadu let. Na nutnost sjednocení pravidel pro výběr soudců upozorňuje Soudcovská unie dlouhodobě. Dovolím si ponechat stranou úvahy o způsobu, který byl pro tak zásadní otázku, jakou je výběr soudců a jejich odborná příprava, zvolen. Předpokládám totiž, že bude i nadále předmětem řady diskuzí. Pravidla a postupy instrukcí zavedené vzbuzují prozatím řadu emocí, kontroverzí a kritiky. Rozbor jednotlivých problematických částí zmíněné instrukce zcela přesahuje rozsah tohoto mého příspěvku a budeme se jimi jako unie zabývat patrně opakovaně a dlouhodobě. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011