Novinky z judikatury a legislativyDnem 24. 1. 2023 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 19/2023 Sb.Nejvyšší soud zásadně mění dosavadní pojetí moderace smluvní pokutyÚdaje v Národním zdravotnickém informačním systému lze poskytovatDnem 5. 1. 2023 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 429/2022 Sb.


Sankční zákon

25.01.2023


Dnem 3. 1. 2023 své účinnosti nabyl zákon o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon). Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 1/2023 Sb.Dnem 1. 1. 2023 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 459/2022 Sb.Dnem 1. 1. 2023 své účinnosti nabyl zákon, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 458/2022 Sb.Dnem 1. 1. 2023 své účinnosti nabyl (s výjimkou jednoho ze svých ustanovení) zákon, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 457/2022 Sb.Sexuální orientace nemůže být důvodem k odmítnutí uzavřít smlouvu s osobou samostatně výdělečně činnouDnem 1. 1. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 452/2022 Sb.Dnem 1. 1. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 445/2022 Sb.Dnem 12. 1. 2023 své účinnosti nabylo nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 5/2023 Sb.Cestující, jejichž zájezd byl negativně ovlivněn opatřeními zavedenými za účelem boje proti pandemii covidu-19, mohou mít nárok na slevu z ceny zájezduKaždý má právo vědět, komu byly zpřístupněny jeho osobní údajeDnem 1. 1. 2023 své účinnosti nabyl (s výjimkou některých ze svých ustanovení) zákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 424/2022 Sb.Dnem 1. 1. 2023 své účinnosti nabyla (s výjimkou jednoho ze svých ustanovení) vyhláška o zveřejňování soudních rozhodnutí. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 403/2022 Sb.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011