Novinky z judikatury a legislativyDne 12. 2. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 34/2019 Sb. vyhláška o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny.Dne 7. 2. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 32/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.Dne 7. 2. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 31/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.Dne 1. 2. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 26/2019 Sb. vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní.Dne 24. 1. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 21/2019 Sb. vyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny.Dne 24. 1. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 20/2019 Sb. vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny.Dne 24. 1. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 17/2019 Sb. sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019–2025 II, FIX %.Dne 18. 1. 2019 byly ve Sbírce zákonů publikovány tři vyhlášky České národní banky o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019.Dne 18. 1. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 10/2019 Sb. vyhláška o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat.Dne 17. 1. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 9/2019 Sb. rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu.Dne 17. 1. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 7/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.Dne 17. 1. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 6/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.Dne 10. 1. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 5/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku.Dne 10. 1. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 3/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.Dne 7. 1. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 2/2019 Sb. vyhláška o evidenci krytých bloků.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011