Novinky z judikatury a legislativyDnem 20. 9. 2023 své účinnosti nabylo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí, ve znění nařízení vlády č. 464/2021 Sb. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 267/2023 Sb.Dne 1. 9. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 264/2023 Sb.Stanovisko Ústavního soudu měnící judikaturu v oblasti náhrady nákladů řízení při zrušení a vypořádání spoluvlastnictvíDnem 1. 9. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 257/2023 Sb.Ve Sbírce zákonů byla pod č. 280/2023 Sb. publikována vyhláška o podmínkách výkonu činností energetických specialistů.


Antidoping a GDPR

20.09.2023


Antidopingový orgán může zveřejňovat osobní údaje na internetu v případě profesionálního sportovceVe Sbírce zákonů byla pod č. 275/2023 Sb. publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech).Ve Sbírce zákonů byla pod č. 274/2023 Sb. publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, ve znění vyhlášky č. 376/2021 Sb.Ve Sbírce zákonů bylo pod č. 272/2023 Sb. publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů.Dnem 1. 9. 2023 své účinnosti nabylo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 241/2023 Sb.Dnem 1. 9. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 237/2023 Sb.Co když oznámení rozhodce o okolnostech zpochybňujících jeho nepodjatost nebylo zprostředkováno stranám rozhodčího řízení?Dnem 1. 9. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 218/2023 Sb.Ochrana funkce lesa není absolutní a je nutno zohlednit okolnosti konkrétní věciDnem 1. 9. 2023 své účinnosti nabyl (s výjimkou některých ze svých ustanovení) zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 183/2023 Sb.Dnem 26. 8. 2023 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 255/2023 Sb.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011