Novinky z judikatury a legislativyDne 19. 9. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 310/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.Dne 19. 9. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 309/2017 Sb. vyhláška o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.Dne 19. 9. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 308/2017 Sb. vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb.Dne 19. 9. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 304/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.Dne 19. 9. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 303/2017 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti.Dne 19. 9. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 302/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony.


Stykový zákon

06.11.2017


Dne 19. 9. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 300/2017 Sb. zákon o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, (stykový zákon).Dne 19. 9. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 299/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.Dne 19. 9. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 298/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Dne 15. 9. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 296/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.Dne 15. 9. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 294/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.Dne 15. 9. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 293/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.Dne 15. 9. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 292/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.Dne 15. 9. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 289/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.Dne 13. 9. 2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 286/2017 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011