Novinky z judikatury a legislativyAbsence výjimky pro osoby se zjištěnými protilátkami z povinného testování může vést ke zrušení mimořádného opatřeníDne 25. 11. 2021 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 434/2021 Sb. usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021.Soudní dvůr upřesnil smysl a dosah pojmu „obvyklé bydliště manžela“: takový pojem znamená, že i když manžel žije střídavě ve dvou členských státech, může mít pouze jediné obvyklé bydlištěDne 19. 11. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 406/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.Ústavní soud dal Oldřichu Kaiserovi šanci na vyšší odškodnění za zveřejnění nepravdivých informací v médiíchDne 19. 11. 2021 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 405/2021 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.Vnitrostátní soud nesmí přihlížet k jakékoli vnitrostátní soudní praxi, která zasahuje do jeho oprávnění obrátit se na Soudní dvůrDne 19. 11. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 404/2021 Sb. vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2022.Dne 19. 11. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 413/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.SDEU blíže k posuzování omezení vyplývajících z pracovní pohotovosti, aby šlo o pracovní dobu.Dne 9. 6. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 221/2021 Sb. zákon o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon).Dne 12. 11. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 401/2021 Sb. vyhláška o předkládání některých výkazů v oblasti platebního styku České národní bance.Dne 4. 11. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 399/2021 Sb. vyhláška o úvěrových ukazatelích.Dne 4. 11. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 398/2021 Sb. vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 100 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, bankovek po 200 Kč vzoru 1996 a vzoru 1998, bankovek po 500 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, bankovek po 1 000 Kč vzoru 1996 a bankovek po 2 000 Kč vzoru 1996 a vzoru 1999.Z konceptu lidské důstojnosti plyne i pozitivní povinnost státu vytvořit co možná nejlepší podmínky pro to, aby dotčená osoba mohla žít v prostředí, které pro ni bude co nejlepší, a to nejen z hlediska čistě lékařského, nýbrž i s ohledem na její sociální potřeby a vazby.Dne 14. 7. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 266/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011