Novinky z judikatury a legislativyDne 8. 8. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 192/2019 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů.Dne 8. 8. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 191/2019 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb.Dne 8. 8. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 190/2019 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.Dne 31. 7. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 189/2019 Sb. nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení.Dne 31. 7. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 188/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.Dne 25. 7. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 187/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 466/2012 Sb., o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby.Dne 25. 7. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 185/2019 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování.Dne 25. 7. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 184/2019 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění nařízení vlády č. 434/2017 Sb.Dne 19. 7. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 180/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve znění vyhlášky č. 252/2018 Sb.Dne 16. 7. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 179/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.Dne 16. 7. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 178/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.Dne 16. 7. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 176/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.Dne 11. 7. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 175/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění vyhlášky č. 372/2013 Sb.Dne 11. 7. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 174/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.Dne 11. 7. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 171/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění pozdějších předpisů.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011