Další informace


Upozorňujeme čtenáře stavovského časopisu SOUDCE, že č. 9/2017 obsahuje kromě rubrik, které naše periodikum přináší pravidelně, také informace k nadcházejícímu výročnímu zasedání profesní organizace českých soudců. Letošní sněm je volební, čtenáři se proto v zářijovém vydání časopisu Soudce mohou seznámit s prezentacemi některých kandidátů do Republikové rady a na funkci prezidentky. Blíže k obsahové náplni:
Soudcovská unie vnímá výhrady protestující polské veřejnosti proti navrhovaným opatřením výkonné a zákonodárné moci a sdílí je s ní. Za nejzávažnější porušení ústavnosti považujeme odvolávání soudců výhradně výkonnou mocí. To je zcela v rozporu s pojetím soudcovské nezávislosti v jakémkoliv demokratickém uspořádání státu. Proto vítáme veto dvou kontroverzních zákonů prezidentem Dudou.
V minulých týdnech dochází k nepřesné mediální interpretaci názoru prezidentky Soudcovské unie na preferovaný způsob výběru soudců a přípravy uchazečů o funkci soudce. Soudcovská unie dlouhodobě prosazuje přijetí úpravy, podle které by soudci byli vybíráni do funkce v otevřených výběrových řízeních.
Předseda a místopředseda Nejvyššího soudu, prezidentka Soudcovské Unie, předseda Nejvyššího správního soudu, viceprezident Exekutorské komory ČR, předseda Městského soudu v Praze, ředitelka Legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti ČR, člen Legislativní rady vlády ČR - to není jen náhodný výčet pozic současných právních špiček, ale výběr vystupujících na sedmém ročníku odborného kongresu Právní prostor 2017, který se uskutečnil v minulém týdnu (25. – 26. 4. 2017), na Seči. Během dvou dnů na něm vystoupilo 20 přednášejících s pestrou paletou témat, které si opět přijelo vyslechnout na dvě stovky právníků. Účastníci se tak mohli z přednesu JUDr. Belloňové, Ph.D., z ministerstva spravedlnosti seznámit např. s novelou insolvenčního zákona, jenž řeší zamezení duplicitních aktivit insolvenčního soudu a insolvenčních správců, či s plánovanou změnou civilních procesních předpisů, a stranou samozřejmě nezůstala ani historicky první novela občanského zákoníku, jejíž kritický rozbor vybraných paragrafů (§§ 509, 709/3 a 1124/1) si na druhý den kongresu připravil doc. JUDr. Tégl, Ph.D. Na závěr prvního bloku přenesl účastníky do kyberprostoru doc. JUDr. Polčák, Ph.D., který se snažil popsat rozdíly mezi písemností a písemným právním jednáním, jehož znaky může naplnit i elektronický dokument s jednoduchým podpisem.
Březnové vydání stavovského časopisu SOUDCE mimo jiné nabízí rozhovor s prvním viceprezidentem Soudcovské unie ČR JUDr. Tomášem Novosadem o institutu emeritního soudce, slovo soudkyně Mgr. Vandy Rozsypalové, anebo příspěvek JUDr. Ladislava Koudelky, Ph.D. k novelizaci zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Čtenáři také nahlédnou do Právnického diáře JUDr. Karla Havlíčka, který jim zprostředkuje informace o právu v mezihvězdném prostoru. Toto vydání přinese rovněž aktuality ze života našeho profesního spolku a mnohé další zprávy a články.
Soudcovská unie, profesní organizace soudců České republiky, vyslovuje upřímnou lítost nad úmrtím pana JUDr. Karla Čermáka. Jako soudci oceňujeme ojedinělé spojení výjimečného intelektu,
Upozorňujeme čtenáře na distribuci únorového vydání časopisu SOUDCE, jediného soudcovského periodika v České republice. Jeho vydavatelem je Soudcovská unie ČR, redakci, tisk a distribuci časopisu zajišťuje společnost Wolters Kluwer, a.s. Také v tomto vydání najdete příspěvky a zamyšlení k odborným právním otázkám, slovo soudce, rozhovor, zprávy a informace z aktuálního dění v soudnictví. Seznamte se s jeho obsahem.
Zveme Vás na Mezinárodní konferenci k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží, která se uskuteční dne 24. března 2017 od 9,00 hod. v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy -Curieových 901/7, 116 40 Praha 1.Konferenci pořádají Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo.
Plesový výbor Vás srdečně zve na Právnický ples, tradiční vrchol společenské sezony právnické obce, jehož kořeny sahají až do roku 1871. Ples je pořádán Spolkem českých právníků Všehrd ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.
Již 12. galavečer celojustiční soutěže Právník roku, tradičně pořádaný Českou advokátní komorou a vydavatelstvím EPRAVO.CZ, se uskutečnil v pátek 3. února 2017 v TOP HOTELU Praha. Záštitu nad soutěží i letos převzali předseda vlády České republiky Mgr. Bohuslav Sobotka a ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. Hlavní pozornost byla věnována JUDr. Ivě Brožové, bývalé předsedkyni Nejvyššího soudu, která za mimořádný celoživotní přínos českému právu vstoupila do Právnické síně slávy. Skleněnou plastiku sv. Yva a titul Právník roku 2016 převzalo deset osobností v sedmi řádných a třech mimořádných kategoriích, kterými jsou Právnická síň slávy, Pro bono a Talent roku.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011