Další informace


Soudcovská unie vyzývá představitele výkonné moci k podání přesvědčivého vysvětlení důvodů výměny na postu ministra spravedlnosti. Ministr spravedlnosti má v České republice velmi silný vliv na justici, vytváří podmínky pro výkon soudní moci. Ústavní soud v několika nálezech zdůraznil široké kompetence představitelů moci výkonné ve vztahu k moci soudní a z toho vyplývající obtížné dodržování rovnováhy mezi státními mocemi, které je základním znakem právního státu. Každá změna na postu ministra spravedlnosti vzhledem k jeho zásadnímu vlivu soudnictví dočasně destabilizuje a oslabuje.
Prezident republiky při projevu k nově jmenovaným soudcům vyjádřil svůj kritický pohled na činnost některých soudců, kteří podle jeho názoru nevykonávají svoji funkci dostatečně kvalitně. Soudcovská unie plně respektuje právo prezidenta republiky kritizovat činnost některých soudců. Jakékoliv selhání soudce je vždy velmi závažné. Pro objektivní pohled společnosti i motivaci nastupujících soudců je však nezbytné doplnit kritická tvrzení tím, že naprostá většina soudců vykonává tuto náročnou funkci výborně a dlouhodobě bez selhání, a jsou tak hodnoceni i v mezinárodním měřítku. Soudci České republiky se významnou měrou podílejí na tom, že Česká republika je považována za právní stát.
Stálá konference českého práva zve v rámci letošního Pražského právnického jara na sympozium k civilnímu řízení. Uskuteční se 22. března 2019 od 9 do 14 hodin v CEVRO Institutu v Praze.
Únorové vydání stavovského periodika přináší pravidelné rubriky, aktuality, zprávy a informace, zápisy z jednání a další příspěvky. Blíže k obsahu:
Právnická fakulta Masarykovy univerzity si Vás dovoluje pozvat na 47. reprezentační právnický ples, který se uskuteční 23. února 2019 od 19.00 hodin v hotelu Courtyard by Marriott Brno.
Soudcovská unie vydává v tomto roce již XXI. ročník časopisu SOUDCE. Lednové vydání čtenářům nabízí rozhovor Mgr. Šárky Hájkové s JUDr. Robertem Fremrem, 1. místopředsedou Mezinárodního trestního soudu v Haagu. S prezidentkou SU ČR Mgr. Daniela Zemanovou připravil rozhovor o očekávaných událostech roku 2019 Tomáš Němeček. Letošní první číslo stavovského periodika přináší rovněž slovo soudce, odborné články, aktuality a zprávy ze života Unie i z dění v soudnictví.
V pražském TOP Hotelu převzali v pátek 1. února 2019 právníci z různých oblastí práva titul Právník roku 2018 a skleněnou plastiku sv. Yva, patrona právnických profesí. Za výjimečný celoživotní přínos českému právu vstoupil do právnické síně slávy doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c., právník, filozof a vysokoškolský pedagog.
Soudcovská unie apeluje na představitele výkonné moci, aby dodržovali právní řád České republiky a principy dělby moci, podle nichž je nepřípustné ohrožovat nezávislost soudů pokusy o zásahy do nestranného rozhodování. Stejně jako jsou soudci povinni odmítnout jakýkoli zásah do rozhodování, je povinností představitelů státu tyto zásahy nečinit. Porušování uvedených zásad ohrožuje rovnost občanů České republiky před soudem a jejich právo na spravedlivou soudní ochranu.
V Táboře dnes skončilo 28. Shromáždění delegátů profesní asociace soudců ČR. Účastníci se zabývali oblastmi výběru soudců, průběhu jejich funkce a hodnocením soudců. Jednali rovněž o etických otázkách. Konstatovali, že výběr ani hodnocení soudců nelze provádět ústavně konformním způsobem bez zřízení instituce, která je nezávislá na moci výkonné a zákonodárné. Za stávajícího stavu, kdy se zřízení takové instituce v České republice neočekává, je nutno při výběru soudců dodržet jako minimální standard jednotnou úpravu ve formě zákona a způsob výběru výhradně prostřednictvím výběrových řízení. Soudcovská unie zřizuje "Cenu Jana Vyklického", která bude udělována za mimořádný počin v oblasti justice. Se závěry sněmu seznámí vedení SU ČR média ve 14 hodin na tiskové konferenci.
Úvodem shromáždění vystoupila prezidentka Soudcovské unie ČR Daniela Zemanová. Za účasti významných justičních představitelů z domova i ze zahraničí shrnula vývoj soudnictví u nás od roku 1918 a vyzdvihla současný význam soudní moci ve státě. Poukázala rovněž na aktuální témata výběru a hodnocení soudců, na která zaměří detailní pozornost v odpoledních hodinách delegáti sněmu. Aktivní přístup stavovské organizace soudců ČR k přípravě nových zákonných norem a ke spolupráci se zákonodárci a mocí výkonnou podpořil předseda Senátu ČR Milan Štěch. Pavel Šámal, předseda Nejvyššího soudu ČR, označil otázky výběru a hodnocení soudců za kardinální. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek představil budoucí směřování ministerstva spravedlnosti v souvislosti se soudnictvím. Vyjádřil vůli úzce komunikovat se soudci při tvorbě změn Zákona o soudech a soudcích. Mimo jiné například uvedl, že hodnocení soudců musí probíhat uvnitř soudní moci.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011