Programové prohlášení Republikové rady SU ČR pro období 2017 – 2020

 
Preambule
 
Ústavní pořádek České republiky svěřuje základní práva a svobody pod ochranu nestranných a nezávislých soudů, u nichž se každý může domáhat svého práva. Proto je povinností každého soudce, aby vykonával svoji funkci s odbornou způsobilostí a důstojností, a aby rozhodoval spravedlivě, nezávisle a nestranně.
 
Republiková rada vyjadřuje úctu k demokratickým hodnotám právního státu a v souladu s tradicí fungování Soudcovské unie se je zavazuje respektovat, chránit a rozvíjet.
 
Reprezentace a rovnoprávné postavení soudní moci
 
Činnost soudů je řízena mocí výkonnou. Ta rozhoduje o materiálním zabezpečení, má zásadní vliv na výběr soudců, určuje osoby, které budou soudy řídit. Rozhodnutí v těchto oblastech zásadně a dlouhodobě ovlivňují podobu justice. Jsou však často činěna bez argumentů moci soudní, která nese odpovědnost za jejich důsledky.
 
Soudcovská unie proto považuje za nezbytné zřídit reprezentativní orgán soudní moci, který by byl způsobilý zastupovat ji ve vztahu k moci zákonodárné a moci výkonné. Jen tak bude naplněna celospolečenská potřeba existence nezávislého soudnictví, jako jedna z nutných podmínek fungování demokratického právního státu.
 
Posílení důvěry společnosti v činnost soudů
 
Soudcovská unie vnímá jako svůj zásadní úkol posilovat důvěru občanů v nestranné, nezávislé a spravedlivé rozhodování soudů. Za tímto účelem hodlá objasňovat úlohu soudnictví a vysvětlovat podstatu jednotlivých rozhodnutí, včetně případných negativních jevů v činnosti soudů a soudců. Tyto negativní jevy bude analyzovat a navrhovat jejich řešení.
 
Soudcovská unie trvale rozvíjí spolupráci s ostatními profesními sdruženími.
 
Obsazení a řízení soudů
 
Soudcovská unie bude prosazovat zajištění důstojných podmínek pro činnost odborných pracovníků soudů, včetně odpovídajícího finančního zabezpečení a zdravé motivace, neboť bez kvalitní činnosti tohoto personálu nelze zaručit efektivní práci soudů.
 
Soudcovská unie bude činit veškeré možné kroky k tomu, aby byl zajištěn výběr těch nejlepších uchazečů o funkci soudce. Postupy týkající se přípravy a výběru soudců a jejich odborných spolupracovníků musí být upraveny zákonem, stejně tak jako výběr soudních funkcionářů. Přijetí těchto zákonů má být výsledkem celospolečenské a odborné diskuse, neboť zásadně ovlivní úroveň soudnictví. Soudcovská unie je připravena v souladu se svými dříve přijatými závěry spolupracovat při tvorbě takové zákonné úpravy.
 
 Výkon funkce soudce
 
Soudcovská unie zformuluje teze kariérního řádu a předloží je k diskusi předsedům soudů, ministerstvu spravedlnosti a dalším vhodným subjektům. Úprava kariérních podmínek může být pro soudce důležitým motivačním činitelem a prostředkem zabraňujícím personální korupci.
 
K zajištění plynulosti řízení v případech dlouhodobých nepřítomností soudce či přechodného nedostatku soudců na konkrétním soudě navrhne Soudcovská unie právní úpravu tzv. emeritního soudce. Nadále bude dbát o to, aby hmotné zabezpečení soudců bylo stabilní a bez protiústavních zásahů.
 
Soudcovská unie vypracuje materiál popisující typické problémy vznikající v souvislosti s výkonem funkce soudce. Navrhne řešení, která by umožňovala dlouhodobý zdravý výkon funkce soudce s využitím jeho potenciálu pro společnost.
 
Soudcovská unie pokládá za nezbytné usilovat o to, aby nebyla neuváženě narušována stabilita právního řádu, a aby soudní řízení mohlo probíhat podle kvalitních právních předpisů. Za tímto účelem je Soudcovská unie připravena účastnit se odborných diskusí, odpovědně hledat funkční postupy a uplatňovat své legislativní připomínky.  
 
Soudcovská unie bude i nadále spolupracovat na rozvoji elektronizace justice tak, aby výsledek byl v praxi dlouhodobě použitelný a uživatelsky přívětivý. Elektronizace justice musí soudnictví přinést zjednodušení činnosti, zrychlení řízení a snížení nákladů.

Vnitřní záležitosti Soudcovské unie
 
K lepší informovanosti členů i dalších zájemců o dění v Soudcovské unii budou inovovány webové stránky. Soudcovská unie vstoupí na sociální sítě a jejich prostřednictvím bude reagovat na aktuální události a rychleji vyjadřovat svá stanoviska. Soudcovská unie bude podporovat vytváření a udržování kontaktů mezi soudci, a to zejména vytvářením příležitostí k setkávání na sportovních, kulturních i společenských akcích.
 
Soudcovská unie zůstane aktivně zapojena do činnosti mezinárodních organizací soudců, a i z dalších zdrojů si bude zajišťovat přehled o dění v evropské i celosvětové justici. Tyto informace využije jak při přípravě a prosazení svých záměrů, tak i pro včasnou identifikaci a odvrácení jakýchkoliv snah o omezení nezávislosti soudní moci.
 
Soudcovská unie bude rovněž pokračovat v naplňování cílů nadčasově formulovaných ve Stanovách Soudcovské unie, neboť tyto hodnoty je třeba trvale chránit a rozvíjet.

V Praze 18.1. 2018


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011