Skončil sněm Soudcovské unie ČR - tisková zpráva

V pražském hotelu DUO skončilo 31. Shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR. Na shromáždění také vystoupili prezident SU ČR Libor Vávra a rovněž José Matos, prezident Mezinárodní asociace soudců. Libor Vávra se ve svém vystoupení mimo jiné zaměřil na aktuální stav české justice a palčivé problémy soudů. Zároveň vyzdvihl plnou připravenost Soudcovské unie ČR výrazně přispět k jejich vyřešení. Prezident mezinárodní asociace soudců ve svém příspěvku uvedl, že Soudcovská unie prosazuje vládu práva a soudcovskou nezávislost v regionu, v němž v justiční oblasti dochází k mnoha potížím. Vyslovil přesvědčení, že české soudnictví zůstane nezávislé i v letech následujících.
Sněm v závěrečném usnesení poukázal na neuspokojivý stav digitalizace justice, který nevyhovuje standardům a potřebám 21. století. Soudcovská unie nabízí potřebnou součinnost při realizaci projektů digitalizace.
Sněm rovněž konstatoval, že proces anonymizace soudních rozhodnutí je nepřipravený a zatěžuje aparát soudů.
Účastníci jednání poukázali na přetrvávající problém nestejného zatížení jednotlivých soudů a soudců, který se mimo jiné projevuje v rozdílné délce soudních řízení.
Upozornili také, že nejsou přijaty prováděcí předpisy k novele zákona o soudech a soudcích k novému způsobu výběru soudců. Soudcovská unie ČR proto apeluje na stávající i novou politickou reprezentaci, aby neprodleně učinila potřebná opatření ke jmenování dostatečného počtu nových soudců. Podcenění této situace může vést k ohrožení plynulého chodu soudů a ohrožení ochrany práv účastníků řízení v přiměřené době.
Shromáždění delegátů udělilo  titul čestná prezidentka Soudcovské unie ČR Mgr. Daniele Zemanové.
Vzalo na vědomí udělení Ceny Jana Vyklického JUDr. Mojmíru Putnovi, emeritnímu soudci Nejvyššího soudu ČR.
Vyjádřilo rovněž podporu polským soudcovským asociacím IUSTITIA a THEMIS v jejich úsilí o zachování právního státu a udržení nezávislosti soudnictví.
Kancelář SU ČR

José Matos, prezident Mezinárodní asociace soudců, vystoupil na 31. Shromáždění delegátů SU ČR.


Předsednictvo sněmu:
Zleva členka výboru Lenka Eliášová, prezident Libor Vávra, uprostřed moderátorka Radka Šimková, 1. viceprezident Roman Lada a členka výboru Margita Marková.
Ocenění s vyjádřením podpory v úsilí o zachování právního státu a udržení nezávislosti soudnictví převzaly za polské soudcovské asociace
Dorota Zabludowska (členka vedení IUSTITIA) a Beata Morawiec (prezidentka THEMIS). 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011