Právník roku 2022

Pro sedmnáctý soutěžní ročník bylo stanoveno celkem osm soutěžních kategorií, z toho bylo pět odborných – občanské právo, trestní právo, správní právo, pracovní právo a občanská a lidská práva a právo ústavní, a tři speciální – PRO BONO, Talent roku a Právnická síň slávy za celoživotní přínos českému právu. Plastiku sv. Yva si tak letos v kongresovém sále hotelu International převzalo celkem osm osobností české justice. 

V pěti odborných kategoriích předali zástupci jednotlivých právnických komor
a spolků, členové odborné poroty, skleněného sv. Yva JUDr. Antonínu Tripesovi, emeritnímu soudci, JUDr. Janu Jakovcovi, státnímu zástupci Okresního státního zastupitelství Litoměřice, advokátovi Mgr. Tomáši Machurkovi, partnerovi AK MT Legal, JUDr. Jitce Hlaváčkové, právničce a poradkyni generální ředitelky Svazu průmyslu a dopravy ČR, a JUDr. PhDr. Stanislavu Balíkovi, Ph.D., advokátovi a děkanovi FP ZČU v Plzni. 

Pro mladé právníky do 33 let věku, resp. jejich autentické písemné odborné a literární práce s právní tematikou, je určena první ze speciálních kategorií soutěže – Talent roku. „Tímto oceněním, dotovaným finanční odměnou ve výši 100, 50 a 25 tisíc korun, chceme mladé začínající právníky motivovat k dalšímu odbornému růstu. Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby pokračovali v psaní a svá pojednání publikovali i v našem odborném stavovském časopise Bulletinu advokacie či v elektronickém Advokátním deníku,“ řekl JUDr. Robert Němec, LL. M., předseda České advokátní komory, který společně s náměstkem ministra spravedlnosti Mgr. Antonínem Stanislavem, Ph.D., předával cenu za první místo v této kategorii. 

Letos odborná porota vyhodnotila jako nejlepší práci advokáta Mgr. Tomáše Munzara „Dezinformace jako výzva pro demokratický právní stát v České republice“.

Vítězkou speciální kategorie PRO BONO se stala a finanční odměnu ve výši 50 000 korun z rukou donátora této kategorie, nestora české advokacie JUDr. Gerhardta Bubníka, LL.M., převzala advokátka JUDr. Lucie Hrdá, nositelka Ceny Františky Plamínkové a ceny Flamma, spoluzakladatelka organizace BEZ TRESTU
a právní poradkyně poradny Bílého kruhu bezpečí, která se dlouhodobě specializuje na trestní a rodinné právo, konkrétně na oblast domácího a sexualizovaného násilí.

Poctu nejvyšší, svatého Yva za celoživotní přínos českému právu, získal
a do Právnické síně slávy byl uveden JUDr. Martin Šolc, advokát specializující se na právo obchodní a mezinárodní, zejména v oblasti fúzí a akvizic, držitel ocenění Právník roku v oblasti obchodního práva, bývalý místopředseda a předseda ČAK a bývalý viceprezident a prezident IBA.

VÍTĚZKY A VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE PRÁVNÍCI / PRÁVNIČKY ROKU 
Občanské právo  JUDr. Antonín Tripes, emeritní soudce, Krajský soud České Budějovice
Trestní právo JUDr. Jan Jakovec, státní zástupce, Okresní stání zastupitelství Litoměřice
Správní právo Mgr. Tomáš Machurek, advokát, partner AK MT Legal
Občanská a lidská práva a právo ústavní JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., advokát, děkan PF ZČU v Plzni, emeritní soudce ÚS a předseda ČAK
Pracovní právo JUDr. Jitka Hlaváčková, právnička, poradkyně generální ředitelky Svazu průmyslu a dopravy ČR
KATEGORIE 
SE ZVLÁŠTNÍMI KRITÉRII
 
Talent roku  1. Mgr. Tomáš Munzar, advokát trvale spolupracující s AK Bříza & Trubač2. JUDr. Jakub Sivák, Ph.D., státní zástupce, Obvodní státní zastupitelství Praha 83. JUDr. Natálie Kuňáková, LL.M., advokátka trvale spolupracující s AK Petráš Rezek
Ocenění PRO BONO  JUDr. Lucie Hrdá, advokátka, společnice AK Hrdá, specializující se na trestní a rodinné právo, především na oblast domácího a sexualizovaného násilí, spoluza-kladatelka neziskové organizace BEZ TRESTU
Právnická síň slávy  JUDr. Martin Šolc, advokát, zakladatel a společník AK Kocián Šolc Balaštík, advokát specializující se na právo obchodní a mezinárodní, držitel ocenění Právník roku v oblasti obchodního práva, bývalý místopředseda
a předseda ČAK, bývalý viceprezident a prezident IBA 


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011